STRATEŠKI DOKUMENTI

Prilikom obavlјanja poslova iz svog delokruga Direkcija se pridržava osnovnih načela i principa sadržanih u sledećim strateškim dokumentima Vlade:
  • Strategija reforme državne uprave sa Akcionim planom za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period 2009-2012.;
  • Nacionalni Program za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju;
  • Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije;
  • Evropska strategija za podunavskih region – Dunavska strategija;
  • Strategija razvoja drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008-2015. godine;
  • Strategija razvoja vodnog saobraćaja u Republici Srbiji za period 2015-2025. godina („Službeni glasnik RS“, br. 03/15)
  • Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja u Republici Srbiji za period 2015-2020. godina;
  • Generalni plan i studija izvodlјivosti za unutrašnji vodni transport u Republici Srbiji.
Pored domaćih propisa, režim plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima u Republici Srbiji regulisan je i međunarodnim i bilateralnim konvencijama i sporazumima.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post