see-logo newada-duo logo eu-logo

Projekat „NEWADA duo” (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Mreža dunavskih administracija za plovne puteve, orijentacija ka podacima i korisnicima) kofinansiran je u okviru četvrtog poziva EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa („SEE” program). Implementacija projekta je započeta 01. oktobra 2012. godine.

U okviru projekta „NEWADA duo” (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Mreža dunavskih administracija za plovne puteve, orijentacija ka podacima i korisnicima), bile su zastuplјene sledeće teme: koordinirano unapređenje kvaliteta informacija o vodostajima, usaglašeno publikovanje podataka o kritičnim sektorima, usaglašavanje planova obeležavanja na zajedničkim sektorima reke Dunav, koordinirano inkorporiranje podataka o dubinama plovnog puta u elektronske navigacione karte, usaglašena priprema papirnih elektronskih navigacionih karata, koordinirano unapređenje mreže pristupnih tačaka bežičnom internetu, dalјi razvoj „FIS” portala za reku Dunav, testiranje virtuelnih i dalјinski kontrolisanih znakova za obeležavanje plovnog puta kroz pilot akcije, koordinirano unapeđenje procesa prikuplјanja hidrografskih podataka, integrisano upravlјanje plovnim putevima, zajedničko definisanje indikatora performansi rada administracija za plovne puteve, kao i saradnja u oblasti odnosa sa javnošću i strateške komunikacije dunavskih administracija za plovne puteve.Međunarodni konzorcijum koji je implementirao ovaj projekat, pored Plovputa, čine: „via donau” – austrijska kompanija za plovne puteve, vodeći partner na projektu (Austrija) „SVP” – slovačka kompanija za upravlјanje vodama (Slovačka) „OVF” (Mađarska), „RSOE” – Nacionalna asocijacija za radio signale i infokomunikacije (Mađarska), Agencija za vodne putove (Hrvatska), Rečna administracija za donji Dunav Galac (Rumunija), Administracija za plovne kanale (Rumunija) i Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav (Bugarska). Status posmatrača na projektu su imale sledeće međunardone organizacije i nacionalne institcije: Dunavska komisija, Međunarodna komisija za sliv reke Save, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, Regionalni direktorat za plovidbu Jug (Nemačka), Nacioanlni park „Dunau auen” (Austrija), i dr.

Cilјevi novog projekata su bili dalјa orijentacija ka korisnicima plovnih puteva, međunarodno usaglašavanje standarda i unapređenje uslova plovidbe na Dunavu.

newada-duo-2

Završna konferencija „NEWADA duo” projekta je održana 11. novembra 2014. godine u Budimpešti. Konferencija je okupila preko 120 učesnika, među kojima su bili i predstavnici Dunavskih administracija za plovne puteve, predstavnici Dunavske komisije, Evropske komisije, Zajedničkog sekretarijata Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa, predstavnici brodskih i logističkih kompanija, kao i druge zainteresovane strane projekta.

Na konferenciji su predstavlјeni rezultati dvogodišnje saradnje 9 partnera iz 7 dunavskih zemalјa, koji se odnose na pobolјšanje kvaliteta informacija o stanju plovnog puta i uslovima plovidbe na Dunavu: Dunavski „FIS“ portal, aplikacije za usklađivanje planova obeležavanja plovnog puta i publikacije o trenutnom stanju obeležavanja plovnog puta, funkcionalno unapređenje D4D portala, plovidbena papirna karta Dunava, elektronska navigaciona mapa sa batimetrijskim podacima, Zajednički izveštaj za Dunav, Dunavski rečnik, itd.

Za informacije o ulozi Direkcije za vodne puteve u projektu NEWADA duo, budite slobodni da kontaktirate našeg koordinatora projekta:

Mr Ivan Mitrovic (Koordinator projekta)

Radionica za zainteresovane strane projekta - Stakeholders' Workshop
23.05.2013.

- Agenda
- List of Participans
- Plovput role
- Overview
Meeting minutes  
- Photos

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post