Pored domaćih propisa, režim plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima u Republici Srbiji Regulisan je i određenim međunarodnim pravnim instrumentima. Radi se o međunarodnim i bilateralnim konvencijama i sporazumima.

Multilateralne konvencije, sporazumi i drugi pravni instrumenti

 • Međunarodni sporazum o unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN) – Zakon o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja („Službeni glasnik RS“ - Međunarodni ugovori", br. 13/13);
 • Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) - Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima ADN („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/10);
 • Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu iz 1948. godine ('Službeni list FNRJ', br. 8/49);
 • Konvencija o unifikaciji izvesnih pravila u predmetu sudara brodova u unutrašnjoj plovidbi iz 1960. godine (Dodatak 'Službenog lista FNRJ', br. 7/61);
 • Konvencija o baždarenju plovila unutrašnje plovidbe iz 1969. godine (Dodatak 'Službenog lista SFRJ', br. 47/70);
 • Dodatni protokol i Protokol o potpisivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o režimu plovidbe na Dunavu iz 1998. godine ('Službeni list SRJ - Medunarodni ugovori', br. 6/98);
 • Regionalni dogovor o radiotelefonskoj službi na unutrašnjim plovnim putevima iz 1998. godine ('Službeni list SRJ - Medunarodni ugovori', br. 47/70);
 • Memorandum o saglasnosti o razvoju Pan-evropskog saobraćajnog koridora VII, iz 2000. godine;
 • Preporuke Dunavske komisije za sprečavanje zagađenja voda Dunava prouzrokovanog plovidbom iz 1998. godine;
 • Okvirni sporazum o slivu reke Save;
 • Protokol o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save;
 • Odluke Međunarodne komisije za sliv reke Save iz oblasti unutrašnje plovidbe.
Bilateralne konvencije i sporazumi
 • Konvencija o plovidbi i hidrotehničkom sistemu kanala i reke Begej između Jugoslavije i Rumunije, iz 1931. godine ('Službene novine', br. 174-LXXIV/1932);
 • Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade SR Nemačke o privremenom regulisanju plovidbe na Dunavu iz 1955. godine (Dodatak 'Službenog lista FNRJ', br. 18/55);
 • Protokol o tumačenju i sprovođenju Sporazuma između Vlade FNRJ i Vlade SR Nemačke o privremenom regulisanju plovidbe na Dunavu iz 1954. godine (Dodatak 'Službenog lista FNRJ', br. 18/55);
 • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi rekom Tisom (Dodatak 'Službenog lista FNRJ', br.9/56);
 • Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Austrije o regulisanju plovidbe Dunavom (Dodatak 'Službenog lista FNRJ', br. 2/56);
 • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SR Rumunije o utvrđivanju i kontroli pravila plovidbe, održavanju i pobolјšanju uslova plovidbe na sektoru gde Dunav čini granicu između dve države ('Službeni list SFRJ - Medunarodni ugovori', br. 2/78);
 • Konvencija između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SR Rumunije o eksploataciji i održavanju hidroenergetskih sistema i plovidbenih sistema Đerdap I i Đerdap II ('Službeni list SFRJ - Medunarodni ugovori', br. 4/88);
 • Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SR Rumunije o dalјem proširenju saradnje i korišćenju hidroenergetskog potencijala Dunava ('Službeni list SFRJ - Medunarodni ugovori', br. 4/88);
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju («Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori broj 5/10).

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post