Organizaciona struktura

Narativni prikaz organizacione strukture

Unutrašnja organizacija Direkcije usklađena je prema delokrugu propisanom čl. 17. i 18. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“ broj 73/2010, 121/2012, 18/2015-dr, 92/2016, 104/2016-dr, 41/2018) i Uredbom o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“ broj 81/2007 – prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012 i 87/2013).

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

U Direkciji za vodne puteve obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Odelјenje za obeležavanje vodnih puteva;
2. Odelјenje za pružanje informacija o stanju vodnih puteva, rečne informacione servise planiranje i implementaciju međunarodnih projekata;
3. Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove;
4. Odsek za finansijsko-materijalne poslove;
5. Odsek za tehničko održavanje;
6. Odsek za uklanjanje rečnog nanosa;
7. Grupa za javne nabavke.

Odelјenje za obeležavanje vodnih puteva obavlјa poslove koji se odnose na: obeležavanje vodnih puteva, postavlјanje, održavanje i obezbeđenje pravilnog funkcionisanja objekata bezbednosti plovidbe na njima koji su u funkciji obeležavanja; izradu, postavlјanje i održavanje znakova za regulisanje plovidbe na vodnim putevima; stalnu kontrolu fizičkog stanja plovnog puta, znakova za regulisanje plovidbe i objekata bezbednosti na njemu; obeležavanje stalnih i privremenih prirodnih i veštačkih prepreka na plovnom putu; izradu planova obeležavanja i njihovo ažuriranje i publikovanje; izradu analiza i troškova sistema obeležavanja; staranje o tehničkoj ispravnosti i redovnom održavanju plovila, uređaja, opreme i drugih sredstava koja su data Odelјenju na korišćenje; saradnju sa međunarodnim organizacijama iz oblasti plovidbe; praćenje razvoja i inovacija iz oblasti obeležavanja vodnih puteva i znakova za regulisanje plovidbe; modernizaciju i primenu novih tehnologija u obeležavanju vodnih puteva; sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; obavlјanje drugih poslova iz delokruga Odelјenja.

Poslovi u ovom Odelјenju, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 12 radnih mesta sa 24 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 4 državnih službenika i 20 nameštenika.
Kontakt osoba je načelnik Odelјenja Vladimir Seničić, viši savetnik, telefon: 011/30-29-825.

U Odelјenju za obeležavanje vodnih puteva obrazuju se uže unutrašnje jedinice:
1. Grupa za stručno operativne poslove plovidbene signalizacije;
2. Grupa za stručno operativne poslove obeležavanja vodnih puteva.

Grupa za stručno operativne poslove plovidbene signalizacije obavlјa poslove koji se odnose na: izradu dinamičkih godišnjih planova, elaborata obeležavanja, obračunskih situacija i kalkulacija, sprovođenje procedura naplata taksi za pružanje stručne usluge obeležavanja prepreka i objekata na vodnom putu; izradu operativnih planova Odelјenja, praćenje izvršenja planova obeležavanja; organizaciju i izvršenje poslova merenja, prikuplјanja i analize podataka o sistemu obeležavanja na terenu, izradu izveštaja o kontrolama stanja vodnog puta i razmenu podataka sa drugim organizacionim jedinicama Direkcije i drugim organima; evidentiranje ispravnih, uništenih i oštećenih sredstava obeležavanja, prikuplјanje neispravnih sredstava obeležavanja sa terena, njihovo sortiranje, pripremu za popravku, defektažu, rashodovanje, prijem i dalјu distribuciju i praćenje postupaka naplate štete; saradnju sa nadležnim organima i organizacijama iz oblasti obeležavanja vodnih puteva i bezbednosti plovidbe; realizacije ekonimičnosti poslovanja i smanjenja troškova rada Odelјenja; učešće u sprovođenju i praćenju sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; drugi poslovi iz delokruga Grupe.

Poslovi u ovoj Grupi, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 3 radnih mesta sa 3 izvršioca, a trenutno poslove obavlјaju 2 državna službenika i 1 nameštenik.
Kontakt osoba je Miroslav Grnčarski, samostalni savetnik, Rukovodilac grupe, telefon: 011/30 29-829.

Grupa za stručno operativne poslove obeležavanja vodnih puteva obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje fizičkog stanja vodnih puteva i objekata bezbedenosti na njima; objedinjavanje operativnog rada pojedinačnih nadzorništava na poslovima obeležavanja vodnih puteva; rešavanje stručno-tehničkih pitanja i davanje konkretnih zadataka terenskim jedinicama i kontrolu njihovog izvršenja; organizaciju sprovođenja zadataka definisanih planom obeležavanja; postavlјanje, održavanje i pravilno funkcionisanje znakova za regulisanje plovidbe na vodnom putu; blagovremenu popunu plovila odgovarajućom posadom; snabdevanje terenskih jedinica sredstvima za obeležavanje, potrošnim materijalom i pogonskim gorivom i mazivom, kao i njihovu racionalnu potrošnju; sastavlјanje i distribuciju izveštaja nadležnim lučkim kapetanijama i drugim zainteresovanim stranama o stanju, broju, i poziciji znakova obeležavanja, prepreka, uočenih promena i radova na vodnom putu; obavlјanje i drugih poslova iz delokruga Grupe.

Poslovi u ovoj Grupi, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 8 radnih mesta sa 20 izvršioca, a trenutno poslove obavlјaju 18 nameštenika.
Kontakt osoba je Đuro Ćupurdija, telefon: 011/30-29-827.

Odelјenje za pružanje informacija o stanju vodnih puteva, rečne informacione servise, planiranje i implementaciju međunarodnih projekata obavlјa poslove koji se odnose na: prikuplјanje, skladištenje, analizu i publikovanje informacija o stanju vodnih puteva iz nadležnosti Direkcije; hidrauličke, morfološke i hidrološke analize stanja rečnog korita; definisanje i analiza karakterističnih plovidbenih nivoa i kritičnih sektora sa aspekta bezbednosti plovidbe; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti plovidbe i regulisanja rečnih tokova; vršenje tehničke kontrole projektne dokumentacije; razvoj i upravlјanje rečnim informacionim servisima (RIS), informacionim sistemima za pružanje dinamičkih podataka o plovnim putevima i drugim informacionim sistemima vezanim za vodne puteve; izradu elektrosnkih plovidbenih karata; pripremu programa, planova i izveštaja o radu iz nadležnosti Direkcije; planiranje i izvođenje hidrografskih merenja vodnih tokova; učešće u radu međunarodnih rečnih komisija, organizacija i stručnih tela za standardizraciju rečnih informacionih servisa; pripremu i sprovođenje projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i drugih izvora; upravne poslove izdavanja uslova, saglasnosti i mišlјenja iz oblasti definisanih Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Zakonom o vodama i druge poslove određene zakonom; dizajniranje i ažuriranje Internet prezentacije Direkcije i veb servisa za pružanje dinamičkih podataka o aktuelnim plovidbenim uslovima; drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.

Poslovi u ovom Odelјenju, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 12 radnih mesta sa 15 izvršioca a trenutno poslove obavlјa 10 državnih službenika i 4 nameštenika.
Kontakt osoba je načelnik Odelјenja dr Jasna Muškatirović, viši savetnik, telefon: 011/30-29-898.

U Odelјenju za pružanje informacija o stanju vodnih puteva, planiranje i implementaciju međunarodnih projekata obrazuju se uže unutrašnje jedinice:
1. Odsek za upravlјanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise;
2. Odsek za hidrografska merenja.

Odsek za upravlјanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu i sprovođenje projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i drugih izvora, izradu radnih verzija akata i analiza usklađenosti akata u oblasti rečnih informacionih servisa sa aktima Evropske unije; međunarodnu standardizaciju tehničkih i funkcionalnih zahteva u oblasti rečnih informacionih servisa; uspostavlјanje, korišćenje, unapređenje, tehničko održavanje i upravlјanje radom rečnih informacionih servisa; upravlјanje infrastrukturom rečnih informacionih servisa, RIS centrom, radom podsistema za lociranje i praćenje plovila i drugim podsistemima rečnih inforamcionih servisa; koordinaciju aktivnosti Direkcije vezane za korisnike rečnih informacionih servisa van Direkcije (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre – Lučke kapetanije, Inspekcija vodnog saobraćaja, Agencija za upravlјanje lukama, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija - Uprava carina, brodske prevodnice Đerdap I i Đerdap II, itd.); pripremu programa i sprovođenja obuka za korisnike rečnih informacioih servisa; izradu tehničke dokumentacije i projekata vezanih za primenu rešenja iz oblasti RIS; istraživanje uticaja RIS na unutrašnju plovidbu i funkcionalne veze sa drugim vidovima saobraćaja; izrada studija i programa razvoja koji su povezani sa primenom telematike i RIS na unutrašnjim plovnim putevima; praćenje i aktivno učestvovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima Direkcije u procesu evropskih integracija; izradu jedinstvenog plana rada i izveštaja o radu Direkcije; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 5 radnih mesta sa 5 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјa 5 državnih službenika.
Kontakt osoba je šef Odseka mr Ivan Mitrović, viši savetnik, telefon: 011/30-29-842.

Odsek za hidrografska merenja obavlјa poslove koji se odnose na: hidrografsko merenje rečnog korita i priobalјa, prikuplјanje podataka i njihovu obradu, pripremu podloga za analizu stanja vodnog puta; merenje regulacionih građevina i drugih hidrograđevinskih objekata i prepreka na vodnom putu; razvoj, korišćenje i kontrolu sistema za automatsku obradu podataka dobijenih hidrografskim merenjima – održavanje, ažuriranje i obezbeđenje pristupa bazi hidrografskih podataka; održavanje i ažuriranje katastra objekata bezbednosti plovidbe na vodnom putu; uspostavlјanje i održavanje geometrijske osnove; obavlјanje drugih poslova iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 5 radnih mesta sa 8 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 4 državna službenika i 4 nameštenika.
Kontakt osoba je šef Odseka Srđan Đalović, samostalni savetnik, telefon: 011/ 30 29 880.

Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa; pripremanje predloga i izradu opštih akata uklјučujući i predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; pripremanje i kontrolu ugovora i sporazuma koje zaklјučuje Direkcija; učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima; prikuplјanje podataka i izradu podnesaka u okviru saradnje sa Republičkim javnim pravobranilaštvom; poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu; učestvovanje u poslovima iz oblasti javnih nabavki; praćenje i analizu kadrovske osposoblјenosti Direkcije, pripremanje i izradu plana posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika i nameštenika i praćenje realizacije tih planova; vođenje odgovarajućih evidencija o državnim službenicima i nameštenicima; upravlјanje bazom podataka iz oblasti upravlјanja kadrovima; statistički poslovi iz oblasti radnih odnosa; poslovi u vezi sprovođenja postupka odgovornosti državnih službenika i nameštenika; učestvovanje u ocenjivanju državnih službenika; pripremanje predloga odluka i rešenja iz delokruga Direkcije; izradu rešenja i drugih akata iz oblasti rada i radnih odnosa kao i poslove vezane za radne sporove; poslove koji se odnose na upravni postupak i upravni spor; obavlјanje operativnih poslova koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i nameštenika; prikuplјanje, obradu, davanje na korišćenje i čuvanje dokumentacionog materijala koji je od značaja za informisanje, stručno usavršavanje i analitičko stručni rad; formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka i vođenje personalnih, kadrovskih i drugih evidencija; administrativno tehničke poslove: prijem, zaduživanje, razvođenje i arhiviranje predmeta, otpremanje pošte; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 6 radnih mesta sa 7 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 4 državna službenika i 3 nameštenika.
Kontakt osoba je načelnik Odelјenja Slavica Timotijević, viši savetnik, telefon: 011/30-29-844.

U Odelјenju za pravne, kadrovske i opšte poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice:
1. Grupa za opšte i personalne poslove;
2. Grupa za administrativne i poslove bezbednosti i zdravlјa na radu

Grupa za pravne, opšte i personalne poslove obavlјa poslove koji se odnose na: pripremanje i kontrolu ugovora i sporazuma koje zaklјučuje Direkcija; učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima; prikuplјanje podataka i izradu podnesaka u okviru saradnje sa Republičkim javnim pravobranilaštvom; poslove u vezi sprovođenja postupka odgovornosti državnih službenika i nameštenika; učestvovanje u ocenjivanju državnih službenika; pripremanje predloga odluka i rešenja iz delokruga Direkcije; izradu rešenja i drugih akata iz oblasti rada i radnih odnosa kao i poslove vezane za radne sporove; vođenje matične knjige i čuvanja personalnih dosijea; vođenje odgovarajućih evidencija o državnim službenicima i nameštenicima; poslovi dostupnosti informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti; drugi poslovi iz delokruga Grupe.

Poslovi u ovoj Grupi, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 2 radna mesta sa 3 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 1 državni službenik i 2 nameštenika.
Kontakt osoba je Branka Đokić, referent, Rukovodilac grupe, telefon: 011/30-29-801.

Grupa za administrativne i poslove bezbednosti i zdravlјa na radu obavlјa poslove koji se odnose na: formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka i vođenje personalnih, kadrovskih i drugih evidencija; poslove koji se odnose na pripremu, organizovanje, kontrolu, unos i obradu podataka koji se odnose  na predmete, arhivu i druge podatke od zanačaja za Direkciju; pripremanje predloga i izradu opštih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, borbe protiv korupcije i zabrane diskriminacije; upravlјanje bazom podataka iz oblasti upravlјanja kadrovima; statistički poslovi iz oblasti radnih odnosa; poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu; učestvovanje u poslovima iz oblasti javnih nabavki; prikuplјanje, obradu, davanje na korišćenje i čuvanje dokumentacionog materijala koji je od značaja za informisanje, stručno usavršavanje i analitičko stručni rad; saradnju u izradi plana integriteta i praćenje primene Strategije i Akcionog plana za primenu Strategije za borbu protiv korupcije; obavlјanje operativnih poslova koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i nameštenika; administrativno tehničke poslove: prijem, zaduživanje, razvođenje i arhiviranje predmeta, otpremanje pošte; drugi poslovi iz delokruga Grupe.

Poslovi u ovoj Grupi, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 3 radna mesta sa 3 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 2 državna službenika i 1 nameštenika.
Kontakt osoba je Goran Arsić, savetnik, rukovodilac grupe, telefon: 011/30 29-838.

Odsek za finansijsko - materijalne poslove obavlјa poslove koji se odnose na: izradu predloga finansijskog plana i budžeta; planiranje rashoda po kvotama na mesečnom i dnevnom nivou po svim izvorima i ekonomskim klasifikacijama; izradu internih opštih akata i pravilnika iz dela finansijsko knjigovodstvene operative; izradu periodičnih i završnog obračuna i pregleda, prezentacija kao i analiza troškova perioda i uporednih analiza poslovanja; likvidaturu i kontrolu svih ulaznih dokumenta Direkcije; ispostavlјanje izlaznih dokumenata za sve unutrašnje jedinice; pripremu zahteva za plaćanje i njihovu realizaciju; unos i obradu podataka za isplatu plata i svih vidova zakonom propisanih naknada za zaposlene; deviznu blagajnu, ino plaćanja preko NBS, kao i usmeravanja deviznih priliva na račune kod NBS; osiguranja imovine i lica i podnošenje zahteva za likvidaciju nastalih šteta; kontiranja, bilansiranja, sravnjenja i usaglašavanja knjigovodstvenog stanja; vođenja glavne knjige i analitičkih evidencija i ostalih poslovnih knjiga u okviru finansijskog knjigovodstva i usaglašavanje sa glavnom knjigom Trezora; vođenje materijalnog knjigovodstva; upravlјanje i vođenje imovine; izradu poreskog bilansa i ostalih zakonom propisanih izveštaja; pripremu organizacije i sprovođenje popisa imovine Direkcije; uskladištenje, evidentiranje, primanje i izdavanja nabavlјenih materijala, opreme i rezervih delova; otvaranja i zatvaranje radnih naloga i obračunskih situacija; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 5 radnih mesta sa 5 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјa 5 državnih službenika.
Kontakt osoba je šef Odseka Milica Subotić, viši savetnik, telefon: 011/30-29-822.

Odsek za tehničko održavanje obavlјa poslove koji se odnose na: obezbeđenje tehničke ispravnosti plovnih objekata i vozila; staranje o tehničkoj ispravnosti ugrađene opreme i uređaja na plovnim objektima; pribavlјanje plovidbenih dozvola za rad i upotrebu plovnih objekata, u skladu sa njihovom namenom; vođenje tehničke dokumentacije o svim plovnim objektima, ugrađenoj opremi, radnim uređajima na plovilima i vozilima; izradu i predlaganje planova investicionih i redovnih popravki plovnih objekata i vozila i staranje o njihovoj realizaciji u skladu sa usvojenim planovima; izradu tehničkih specifikacija potrebnih remontnih radova na plovnim objektima i potrebnih servisa na vozilima; vršenje stručno-tehničkih nadzora i kontrole pri izgradnji novih, odnosno pri vršenju remontnih radova na plovnim objektima u brodogradilištima; obavlјanje tehničkih prijema izvedenih radova, kao i učestvovanje u radu komisija za finansijske obračune izvedenih radova u brodogradilištima; praćenje i kontrola ispravnosti rada plovnih objekata i vozila u toku njihove eksploatacije; organizovanje poslova tekućeg održavanja i vršenje redovnih i vanrednih popravki plovnih objekata i ugrađene opreme u radionicama Odseka i na terenu; pripremu tehničke dokumentacije za pokretanje postupaka javnih nabavki vezanih za održavanje plovnih objekata, vozila i rad radionica Odseka; staranje o pripremi plovnih objekata za kontrolne, redovne, vanredne i osnovne preglede u skladu sa propisanim stručno-tehničkim pravilima od strane organa nadležnog za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i lučkih kapetanija radi obezbeđenja plovidbenih dozvola za rad; staranje o redovnom servisiranju i održavanju vozila; izradu tehničkog dela dokumentacije u slučaju havarija na plovnim objektima i vozilima, a u cilјu otklanjanja posledica i naplate štete po osnovu osiguranja; nadzor i kontrola rada službe koja vrši materijalno-tehničko obezbeđivanje zgrade Direkcije; nadzor i kontrola rada službe koja održava higijenu prostorija zgrade Direkcije; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 6 radnih mesta sa 6 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјa 5 državnih službenika i 1 nameštenik.
Kontakt osoba je šef Odseka Aleksandra Kafedžić, samostalni savetnik, telefon: 011/ 30 29 831.

Odsek za uklanjanje rečnog nanosa obavlјa poslove koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu sa propisanom kategorijom vodnog puta; uređenje i održavanje vodnih puteva za potrebe plovidbe – poslovi regulacije reka; bagerovanja rečnog nanosa iz plovnog puta, sidrišta i ulaza u međunarodne zimovnike; vrši poslove održavanje gabarita vodnih puteva u skladu sa propisanim kategorijama, međunarodnim standardima i preporukama; izrađuje planove i izveštaje o izvršenim radovima; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Poslovi u ovom Odseku, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 5 radnih mesta sa 7 izvršilaca, a trenutno poslove obavlјaju 1 državna službenika i 6 nameštenika.
Kontakt osoba je šef Odseka Zoran Matić, referent, telefon: 011/ 30 29 858.

Grupa za javne nabavke obavlјa poslove koji se odnose na: sprovođenje svih postupaka javnih nabavki; izradu internih akata kojima se bliže uređuje postupak javnenabavke; planiranje nabavki; ispitivanje i istraživanje tržišta; sprovođenje i kontrolu javnih nabavki, praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci-ispunjenja ugovorenih obaveza sa finansijskog i materijalnog aspekta i praćenje rokova trajanja ugovora;pripremanjekvartalnih i godišnjih izveštaja o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu; praćenje realizacije plana i dostavlјanje izmena nadležnim organima; sprovođenje postupaka nabavki na koje se Zakon ne primenjuje; pripremanje bitnih elemenata za izradu ugovora sa izabranim ponuđačima; davanje mišlјenja i obrazloženja u vezi učestvovanja u postupku javnih nabavki; komunikacija sa ponuđačima; izradu predloga odluke po zahtevu o zaštiti prava ponuđača; obavlјanje stručnih poslova za komisiju za javne nabavke; evidentiranje nabavki; analiziranje nabavki radi svrstavanja u odgovarajuću vrstu, grupu i postupak; pripremu i kontrolu izvršenja naloga koji su izdati u domenu javnih nabavki u okviru pravlјenja planova nabavki na godišnjem nivou, poslove oglašavanja javne nabavke na portalu Uprave za javne nabavke i internet prezentaciji Direkcije; refakciju plaćene akcize; drugi poslovi iz delokruga Grupe.

Poslovi u ovoj Grupi, prema Pravilniku, obavlјaju se u okviru 3 radna mesta sa 3 izvršioca, a trenutno poslove obavlјaju 3 državna službenika.
Kontakt osoba je rukovodilac Grupe mr Dubravka Stojanović, samostalni savetnik, telefon: 011/30 29-840.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post