Istorijat


1963
Osnovan Plovput. Prve poslovne aktivnosti bile su vezane za obeležavanje plovnih puteva. Pre osnivanja Plovputa, ove aktivnosti bile su u nadležnosti Direkcija rečnog saobraćaja.

• 1964
Početak snimanja vodnog dela poprečnih profila ehologom kompanije Atlas iz Bremena.

• 1968
Uvođenje sistema radarskog obeležavanja.

• 1963 - 1970
U ovom periodu transportovano je i ugrađeno 173.724m3 rečnog nanosa. Urađen je 121 projekat vezan za investiciono-tehničku dokumentaciju i izvođačke radove.

• 1974 
Modernizacija sistema obeležavanja plovnih puteva. Primenjene su bove sa radarskim reflektorom, od legiranog aluminijuma i sa elektronskim svetlosnim uređajem. Ujedno, sa sidara od livenog gvožđa prešlo se na upotrebu betonskih sidara koja su imala manju masu i bila su lakša za manipulaciju.

• 1971 - 1980 
U ovom periodu transportovano je i ugrađeno 1.063.881m3 kamenog materijala i izbagerovano je 925.916m3 rečnog nanosa. Urađena su 224 projekta vezana za: investiciono tehničku dokumentaciju, praćenje razvoja morfoloških promena u plovnom putu, bagerovanje, obezbeđivanje zahtevanih gabarita plovnog puta i dr.

• 1983 
Prvi računar u Plovputu

• 1985 
Snimanja vodenog dela poprečnih profila Polarfiks opremom kompanije Atlas iz Bremena.

• 1981 - 1990 
U ovom periodu transportovano je i ugrađeno 600.416m3 kamenog materijala i izbagerovano je 1.237.550m3 rečnog nanosa. U ovom periodu urađen je 81 projekat vezan za: investiciono tehničku dokumentacijum praćenje razvoja morfoloških promena u plovnom putu, studijske radove, bagerovanje, obezbeđivanje zahtevanih gabarita plovnog puta i dr.

 • 1995 
Nabavljena je oprema za snimanje Marimatech iz Danske koja se od prethodnih razlikovala po tome što za određivanje pozicije koristi GPS uređaj što je omogućavalo veću mobilnost rada.

• 1999 
Nabavka opreme za bočno skeniranje rečnog dna („side scan sonar”).

• 1991 - 2000 
U ovom periodu transportovano je i ugrađeno 43.841m3 kamenog materijala i izbagerovano je 615.400m3 rečnog nanosa. Urađen je 51 projekat vezan za: investiciono tehničku dokumentaciju, praćenje razvoja morfoloških promena u plovnom putu, studijske radove, bagerovanje, obezbeđivanje zahtevanih gabarita plovnog puta i dr.

• 2001 
Izrada prve internet prezentacije Plovputa

• 2002 
Izrada prve elektronske navigacione karte u Plovputu.

2004 
Početak upotrebe solarnih svetlećih uređaja za obeležavanje plovnih puteva. Prelazak na solarnu energiju predstavlja dugoročno tehničko rešenje sistema obeležavanja plovnih puteva. Pored velikih ušteda u energiji, ovaj sistem omogućava i značajne ekološke efekte.

• 2005 
Započet intenzivan razvoj rečnih informacionih servisa.

• 2006 
Celokupan tok Dunava pokriven solarnim Carmanah lampama. Učešće u prvom EU projektu - MARUSE

• 2007 •
Otvoren RIS centar u Plovputu.

• 2008 
Celokupan tok Tise pokriven solarnim Carmanah lampama

• 2009 •
Početak realizacije projekta implementacije RIS-a u Srbiji.

• 2001 - 2009 
U ovom periodu transportovano je i ugrađeno 8.198m3 kamenog materijala i izbagerovano 208.995m3 rečnog nanosa (podaci do 2003. god.). U ovom periodu urađeno je više od 50 projekata vezanih za: praćenje razvoja morfoloških promena u plovnom putu, bagerovanje i dr.

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post