Stakeholders' Forum

Српски

English

Општа правила организације и рада
Форума

General rules on Organization and Work
of the Forum

Контакти

Contact List

Основни геоподаци
(.kmz, 20190418)

Basic Geoinfo
(.kmz, 20190418)

Приступ подацима са водомерних станица имплементираних у оквиру Пројекта

Access to data from the gauging stations implemented under the Project

Образац за предлагање
компензационих мера

Compensation Measure
Proposal Form


Support Letter for Compensation Measure


Извештаји о мониторингу
животне средине током радова

Environmental
Monitoring Reports During Works

Футог 01 EMRdW

Futog 01 EMRdW

Футог 02 EMRdW

Futog 02 EMRdW

Футог 03 EMRdW

Futog 03 EMRdW

Футог 04 EMRdW

Futog 04 EMRdW

Чортановци 01 EMRdW

Cortanovci 01 EMRdW

Чортановци 02 EMRdW

Cortanovci 02 EMRdW

Прелив 01 EMRdW

Preliv 01 EMRdW

Прелив 02 EMRdW

Preliv 02 EMRdW

Сусек 01 EMRdW

Susek 01 EMRdW

Аранкина ада 01 EMRdW

Arankina ada 01 EMRdW

Извештаји о мониторингу
животне средине након извођења радова

Environmental
Monitoring Reports After Works

Футог 01 EMRaW

Futog 01 EMRaW

Футог 02 EMRaW

Futog 02 EMRaW

Чортановци 01 EMRaW

Cortanovci 01 EMRaW

Чортановци 02 EMRaW

Cortanovci 02 EMRaW

Сусек 01 EMRaW

Susek 01 EMRaW

Прелив 01 EMRaW

Preliv 01 EMRaW

Аранкина Ада 01 EMRaW

Arankina Ada 01 EMRaW


Чланци

Articles


Stakeholder's Forum - Improving performance through mutual respect and common vision
(Danube Watch 3/2018)


Седми састанак Форума / The seventh meeting of the Forum - 25.10.2019

Седми састанак Форума
25.10.2019.

- Програм
- Листа учесника
- Вредновање
- Записник са састанка

The seventh meeting of the Forum
25.10.2019

- Agenda
- List of Participants
- Evaluation
- Meeting Minutes

Шести састанак Форума / The sixth meeting of the Forum - 19.07.2019

Шести састанак Форума
19.07.2019.

- Програм
- Листа учесника
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The sixth meeting of the Forum
19.07.2019

- Agenda
- List of Participants
- Evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

Пети састанак Форума / The fifth meeting of the Forum - 05.04.2019

Пети састанак Форума
05.04.2019.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Предлог компензационих мера
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The fifth meeting of the Forum
05.04.2019

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Compensation measures proposal
- Evaluation
- Photos
- Meeting Minutes


Четврти састанак Форума / The fourth meeting of the Forum - 09.11.2018

Четврти састанак Форума
09.11.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Презентација 03
- Презентација 04
- Презентација 05
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The fourth meeting of the Forum
09.11.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Presentation 03
- Presentation 04
- Presentation 05
- Evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

Трећи састанак Форума / The third meeting of the Forum - 21.09.2018

Трећи састанак Форума
21.09.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Презентација 03
- Презентација 04
- Презентација 05
- Презентација 06
- Образац за предлагање компензационих мера
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The third meeting of the Forum
21.09.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Presentation 03
- Presentation 04 
- Presentation 05
- Presentation 06
- Compensation Measure Proposal Form
- Evaluation
- Photos
Meeting Minutes

Joint Statement 9th Meeting - 13.09.2018.

-

Joint statement 9th Meeting
13.09.2018.

- Agenda
- Presentation

Danube Awareness Day - 13.09.2018.

-

Danube Awareness Day
13.09.2018.

- Agenda
- Presentation

Други састанак Форума / The second meeting of the Forum - 04.05.2018

Други састанак Форума
04.05.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Презентација 03
- Презентација 04
- Вредновање
- Основни геоподаци
- Фотографије
- Записник са састанка

The second meeting of the Forum
04.05.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Presentation 03
- Presentation 04
- Evaluation
- Basic Geoinfo
- Photos
- Meeting Minutes

Први састанак Форума / The first meeting of the Forum - 23.03.2018

Први састанак Форума
23.03.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The first meeting of the Forum
23.03.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

2012 - 2014

Форум заинтересованих страна у оквиру пројекта „Припрема техничке и тендерске документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“

Stakeholders’ Forum for the project „Preparation of necessary Documentation for River Training and Dredging Works on selected locations along the Danube River“Српски

English

Општа правила организације и рада Форума

General rules on organization and work of the Forum

Флајер пројекта

Project flyer


Чланци

Articles

Analiza morfoloških promena reke Dunav uzvodno od ušća reke Save


Danube Watch 3/12: Planning together is better - inside a stakeholder forum in Belgrade


Danube Watch 1/13 : International Year of Water Cooperation

Detlić - Broj 8, April 2013.
- Život na dunavskom pesku i u njemu
- Zajedničkim planiranjem do rešenja prihvatljivih za sve - utopija ili realnost?

Detlic - No.8, April 2013.
Solutions acceptable for everybody – utopia or reality?Cord - June 2013. No.105
An Example of Excellence

Forum zainteresovanih strana - Film / Stakeholders' Forum - MovieПрви састанак форума / First meeting of the Forum - 26.06.2012.

Први састанак Форума
26.06.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Увод у Пловпут
- Основни подаци о Пројекту
- Записник са састанка
- Фотографије

First meeting of the Forum 26.06.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Introduction to Plovput
- Introduction to the Project
- Meeting Minutes
- Photos

Други састанак форума / Second meeting of the Forum - 13.07.2012.

Други састанак Форума 13.07.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација методологије вредновања алтернативних решења
- Презентација критичног сектора Прелив
- Од Бездана до Београда
- Записник са састанка
- Фотографије

Second meeting of the Forum 13.07.2012.

- Agenda
- List of Participants
Presentation of Methodology
for evaluation of different solutions

- Presentation of critical sector Preliv
- From Bezdan to Belgrade
- Meeting Minutes
- Photos

Трећи састанак форума / Third meeting of the Forum - 17.08.2012.

Трећи састанак Форума 17.08.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Габарити пловног пута
- Презентација критичног сектора Сусек
- Презентација критичног сектора Футог
- Презентација критичног сектора Аранкина Ада
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Бешка
- Записник са састанка
- Анализа рада Форума
- Фотографије

Third meeting of the Forum 17.08.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Fairway parameters
- Presentation of critical sector Susek
- Presentation of critical sector Futog
- Presentation of critical sector Arankina Ada
- Presentation of critical sector Cortanovci
- Presentation of critical sector Beska
- Meeting Minutes
- Forum Evaluation
- Photos

Четврти састанак форума / Fourth meeting of the Forum - 14.09.2012.

Четврти састанак Форума 14.09.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација критичног сектора Футог
- Презентација критичног сектора Прелив
- Презентација критичног сектора Бешка
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Аранкина Ада
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Сусек
- Записник са састанка
- Фотографије

Fourth meeting of the Forum 14.09.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Presentation of critical sector Futog
- Presentation of critical sector Preliv
- Presentation of critical sector Beska
- Presentation of critical sector Cortanovci
- Presentation of critical sector Arankina Ada
- Presentation of critical sector Susek
- Meeting Minutes
- Photos

Joint Statement 4th Workshop - 17-18.09.2012.

-

Joint statement 4th Workshop
17-18.09.2012.

- Project Introduction
- Stakeholders' Forum

Дунав - Река сарадње, 23. конференција - 23.09.2012.

Дунав - Река сарадње 23. Конференција
23.09.2012.

- Основни подаци о пројекту и Форум заинтересованих страна
 

PIANC InCom Commission - 02-03.10.2012.

 

PIANC InCom Commission
02-03.10.2012.

- Introduction to the Project and Stakeholder's Forum

Скупштина удружења капетана Србије - 20.10.2012.

Скупштина Удружења капетана Србије
20.10.2012.

- Основни подаци о пројекту и Форум заинтересованих страна
 

Научно саветовање СДХИ - 22-23.10.2012.

Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања
22-23.10.2012.

- Апстракт рада
- Презентација
 

Пети састанак форума / Fifth meeting of the Forum - 26.10.2012.

Пети састанак форума
26.10.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Транспарентност процеса
- Заштићене врсте и заштићена подручја на Дунаву
- Морфолошки процеси и хидротехнички радови
- Методологија дефинисања критичних сектора
- Презентација критичног сектора Бездан
- Записник са састанка

Fifth meeting of the Forum
26.10.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Transparency of the process
- Protected species and areas
- Morphological processes and river training works
- Identification of critical sectors
- Presentation of critical sector Bezdan
- Meeting Minutes

3. састанак радних група Дунавске стратегије / 3. working group meeting EUDRS - 07.11.2012.

Трећи састанак радних група Дунавске стратегије
07.11.2012

- Film

Third working groups meeting
EUDRS
07.11.2012.

- Movie

Шести састанак форума / Sixth meeting of the Forum - 14.12.2012.

Шести састанак форума
14.12.2012

- Програм
- Листа учесника
- Морфолошко моделовање
- Сектор Бешка симулација
- Сектор Аранкина Ада симулација
- Сектор Чортановци симулација
- Сектор Сусек симулација
- Вредновање рада Форума
- Фотографије
- Записник са састанка

Sixth meeting of the Forum
14.12.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Approach morphological modelling
- Scenario simulations - Beska
- Scenario simulations - Arankina Ada
- Scenario simulations - Cortanovci
- Scenario simulations - Susek
- Forum evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

Danubeparks Step 2.0, Task Force Meeting - Bratislava 23.01.2013.

-

Danubeparks Step 2.0
Task Force Meeting
River Morphology
Bratislava 23.01.2013.

- Presentation

Svetski dan vlažnih područja - Novi Sad 01.02.2013.

Svetski dan vlažnih područja
Novi Sad 01.02.2013.

- Prezentacija
 

Седми састанак форума / Seventh meeting of the Forum - 06.02.2013.

Седми састанак форума
06.02.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Резултати Морфолошког модела - Футог
- Резултати Морфолошког модела - Прелив
- Резултати Морфолошког модела - Бешка
- Резултати Морфолошког модела - Чортановци
- Резултати Морфолошког модела - Аранкина Ада
- Резултати Морфолошког модела - Сусек
- Фотографије
- Записник са састанка

Seventh meeting of the Forum
06.02.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Morphological modelling results - Futog
- Morphological modelling results - Preliv
- Morphological modelling results - Beska
- Morphological modelling results - Cortanovci
- Morphological modelling results - Arankina Ada
- Morphological modelling results - Susek
- Photos
- Meeting Minutes

Осми састанак форума / Eight meeting of the Forum - 22.03.2013.

Осми састанак форума
22.03.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Фотографије
- Записник са састанка

Eight meeting of the Forum
22.03.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Photos
- Meeting Minutes

ICPDR Public Participation Expert Group Meeting - 19.04.2013ICPDR Public Participation Expert Group Meeting
19.04.2013.

- The New Paradigm

Девети састанак форума / Ninth meeting of the Forum - 10.05.2013.

Девети састанак форума
10.05.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Фотографије
- Записник са састанка

Ninth meeting of the Forum
10.05.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Photos
- Meeting Minutes

Студија о процени утицаја на животну средину / EIA Study - 08.2013.

Студија о процени утицаја на животну средину 08.2013.

- Текст
- Прилози

EIA Study
08.2013

- Text
- Appendices

Smart Rivers 2013 23-27.09.2013.


Smart Rivers
23-27.09.2013

- Morphological changes of the Danube River in Serbia
- Integrated project planning in inland waterway project
Environmental friendly solutions to improve the navigation fairway of the Danube in Serbia

Јавна расправа / Public hearing - 03.10.2013.

Јавна расправа
03.10.2013.

- Презентација студије о процени утицаја на животну средину

Public hearing
03.10.2013

EIA Study presentation

Joint Statement 5th Workshop - 04-05.02.2014.


Joint Statement 5th Workshop
04-05.02.2014

Involvement of public & transparency of the planning process in IWWs infrastructure project

Second NEWADA duo DANUBEPARKS Conference - 09-10.04.2014.


Second NEWADA duo DANUBEPARKS conference
09-10.04.2014

Stakeholders’ involvement and transparency of the planning process in Serbia
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности