Projekat Danube STREAM (Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management) kofinansiran je u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube Transnational Programme).

Implementacija projekta Danube STREAM je započeta 01. januara 2017. godine i trajaće 33 meseca.

Kao ekološki prihvatljiv i bezbedan način transporta, unutrašnji vodni putevi predstavljaju značajan faktor ekonomskog rasta i konkurentnosti u Dunavskom regionu. Transnacionalne i usklađene informacije vezane za saobraćajnu infrastrukturu celog Dunavskog transportnog koridora predstavljaju važan preduslov za ispunjenje potreba korisnika.

Cilj projekta Danube STREAM je da uspostavi i očuva efikasnu i ekološki prihvatljivu saobraćajnu mrežu Dunava i njegovih pritoka, razvijajući efektivno upravljanje mrežom plovnih puteva. Takođe, u cilju sinhronizovanja zajedničkih standarda i alata, rezultati projekta uključuju informacione usluge orijentisane ka korisnicima plovnih puteva.

Osnovne tematske oblasti u okviru projekta se odnose na usaglašavanje kvaliteta informacija o plovidbi i plovidbenim uslovima, koordinirano upravljanje vodnim putevima kroz alate za upravljanje vodnim putevima i saradnju u oblasti sprovođenja mera održavanja vodnih puteva uz poštovanje principa zaštite životne sredine, kao i na stratešku saradnju. Tokom trajanja projekta, različiti pilot testovi će biti sprovedeni koji će obezebditi unapređenje infrastrukture vodnih puteva kao i njihovo održavanje, oslanjajući se na inovacione tehnologije.

Projekat Danube STREAM je nastavak saradnje Direkcije za vodne puteve sa drugim administracijama za vodne puteve započet 2009. godine kroz projekte realizovane u okviru EU Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa.

Međunarodni konzorcijum koji implementira ovaj projekat, pored Direkcije za vodne puteve, čine via donau – austrijska kompanija za plovne puteve, kao vodeći partner na projektu (Austrija), SVP – slovačka kompanija za upravljanje vodama (Slovačka), OVF – Generalna direkcija za upravljanje vodama (Mađarska), RSOE – Nacionalna asocijacija za radio signale i komunikacije (Mađarska), AVP – Agencija za vodne putove, AFDJ – Rečna administracija za donji Dunav – Galac (Rumunija), ACN – Administracija za plovne kanale (Rumunija) i EAEMDR – Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav (Bugarska).

Status posmatrača na projektu imaju sledeće međunarodne organizacije i nacionalne institucije: Dunavska komisija, Međunarodna komisija za sliv reke Save, BMVI - Nemačko federalno Ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu, DANUBEPARKS – mreža zaštićenih oblasti reke Dunav.

Legenda projekta
Početak projekta 01.01.2017.
Završetak projekta 30.09.2019.
Ukupan budžet 2.108.661,42 €
Broj poziva Prvi (1) poziv
Programski prioritet Bolja povezanost i energetski odgovoran Dunavski region
Specifičan cilj Podrška ekološki prihvatljivom i sigurnom transportnom sistemu i uravnoteženoj dostupnosti urbanim i ruralnim područjima

Partneri

via donau www.via-donau.org

SVP
www.svp.sk

OVF
www.ovf.hu

RSOE
www.rsoe.hu

AVP
www.vodniputovi.hr

AFDJ
www.afdj.ro

ACN
www.acn.ro
EAEMDR www.appd-bg.org

Plovput
www.plovput.gov.rs

Za informacije o ulozi Direkcije za vodne puteve u projektu Danube Stream, budite slobodni da kontaktirate našeg koordinatora projekta: 

Mr Ivan Mitrović
imitrovicplovput.rs
+381 11 30 29 842

Za više informacija posetite:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream

Flajer projekta 01

Project Flyer 01


Project Flyer 02

Poster projekta

Project Poster

Common Danube Report 2016

Common Danube Report 2017

Common Danube Report 2018

Project Roll-up

Atlas Sidrišta 2019

Plovidbena karta reke Dunav

Danube Portal

D4D

Dunavski rečnik 2019

Danube Glossary 2019

Newsletter 01 [SRB]

Newsletter 01 [ENG]

Newsletter 02 [SRB]

Newsletter 02 [ENG]

Newsletter 04 [SRB]

Newsletter 04 [ENG]
Danube STREAM & Danube Sediment
Radionica / Workshop
09.09.2019.

Program
• Lista učesnika
• Evaluacija
Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Fotografije

• Agenda
• LoP
• Evaluation
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3
Photos


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post