Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/2020 од 10.12.2020.), функционална класификација 450-Саобраћај, раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
децембар
2021)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
59.845.000 59.578.00099,55
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.488.000 10.343.000 98,62
413 Накнаде у натури 100.000 83.00083,00
414 Социјална давања запосленима 535.000213.000 39,81
415 Накнаде
трошкова за запослене
20.211.00019.744.000
97,69  
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.700.000 1.586.00093,29
421 Стални трошкови 18.010.000 16.688.00092,66 
422 Трошкови путовања 2.150.000 421.000 19,58
423 Услуге по уговору 19.626.000 16.542.000 84,29
424 Специјализоване услуге 1.100.000 822.00074,53
425 Текуће поправке и одржавање 5.500.000 4.475.000 81,36  
426 Материјал 30.970.000 23.611.000
76,23
462 Дотације међународним организацијама 1.600.000 1.430.00089.38
482 Порези, обавезне таксе и казне 260.000 155.00059,62
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000- -
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000 - -
511 Зграде и грађевински објекти 19.101.000 17.901.000 93.72
512 Машине и опрема 15.200.000 12.727.000 83,73
515 Нематеријална имовина 1.300.0001.254.000 96,46
  Укупно за функцију 450 207.698.000 187.573.000 90,31
0008 Одржавање водних путева 207.698.000187.573.000 90,31
  УКУПНО 207.698.000187.573.000 90,31

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар
2021)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 600.000
4235 - Стручне услуге 600.000
 УКУПНО 800.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-
децембар
2021
)

423 - Услуге по уговору 25.545.000 73.303.000 28.149.000
4235 - Стручне услуге 25.545.000
73.303.000
28.149.000
511 - Зграде и грађевински објекти 69.509.000 223.880.000 323.998.000
5112 - Изградња зграда и објеката69.509.000 223.880.000 323.998.000
 УКУПНО92.054.000 297.183.000352.147.000

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post