Stakeholders' Forum

Српски

English

Општа правила организације и рада
Форума

General rules on Organization and Work
of the Forum

Контакти

Contact List

Основни геоподаци
(.kmz, 20180912)

Basic Geoinfo
(.kmz, 20180912)


Трећи састанак Форума / The third meeting of the Forum - 21.09.2018

Трећи састанак Форума
21.09.2018.

- Нацрт програма

The third meeting of the Forum
21.09.2018

- Draft Agenda

Joint Statement 9th Meeting - 13.09.2018.

-

Joint statement 9th Meeting
13.09.2018.

- Agenda
- Presentation

Danube Awareness Day - 13.09.2018.

-

Danube Awareness Day
13.09.2018.

- Agenda
- Presentation
Други састанак Форума / The second meeting of the Forum - 04.05.2018

Други састанак Форума
04.05.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Презентација 03
- Презентација 04
- Вредновање
- Основни геоподаци
- Фотографије
- Записник са састанка

The second meeting of the Forum
04.05.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Presentation 03
- Presentation 04
- Evaluation
- Basic Geoinfo
- Photos
- Meeting Minutes

Први састанак Форума / The first meeting of the Forum - 23.03.2018

Први састанак Форума
23.03.2018.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација 01
- Презентација 02
- Вредновање
- Фотографије
- Записник са састанка

The first meeting of the Forum
23.03.2018

- Agenda
- List of Participants
- Presentation 01
- Presentation 02
- Evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

2012 - 2014

Форум заинтересованих страна у оквиру пројекта „Припрема техничке и тендерске документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“

Stakeholders’ Forum for the project „Preparation of necessary Documentation for River Training and Dredging Works on selected locations along the Danube River“Српски

English

Општа правила организације и рада Форума

General rules on organization and work of the Forum

Флајер пројекта

Project flyer


Чланци

Articles

Analiza morfoloških promena reke Dunav uzvodno od ušća reke Save


Danube Watch 3/12: Planning together is better - inside a stakeholder forum in Belgrade


Danube Watch 1/13 : International Year of Water Cooperation

Detlić - Broj 8, April 2013.
- Život na dunavskom pesku i u njemu
- Zajedničkim planiranjem do rešenja prihvatljivih za sve - utopija ili realnost?

Detlic - No.8, April 2013.
Solutions acceptable for everybody – utopia or reality?Cord - June 2013. No.105
An Example of Excellence

Forum zainteresovanih strana - Film / Stakeholders' Forum - MovieПрви састанак форума / First meeting of the Forum - 26.06.2012.

Први састанак Форума
26.06.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Увод у Пловпут
- Основни подаци о Пројекту
- Записник са састанка
- Фотографије

First meeting of the Forum 26.06.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Introduction to Plovput
- Introduction to the Project
- Meeting Minutes
- Photos

Други састанак форума / Second meeting of the Forum - 13.07.2012.

Други састанак Форума 13.07.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација методологије вредновања алтернативних решења
- Презентација критичног сектора Прелив
- Од Бездана до Београда
- Записник са састанка
- Фотографије

Second meeting of the Forum 13.07.2012.

- Agenda
- List of Participants
Presentation of Methodology
for evaluation of different solutions

- Presentation of critical sector Preliv
- From Bezdan to Belgrade
- Meeting Minutes
- Photos

Трећи састанак форума / Third meeting of the Forum - 17.08.2012.

Трећи састанак Форума 17.08.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Габарити пловног пута
- Презентација критичног сектора Сусек
- Презентација критичног сектора Футог
- Презентација критичног сектора Аранкина Ада
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Бешка
- Записник са састанка
- Анализа рада Форума
- Фотографије

Third meeting of the Forum 17.08.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Fairway parameters
- Presentation of critical sector Susek
- Presentation of critical sector Futog
- Presentation of critical sector Arankina Ada
- Presentation of critical sector Cortanovci
- Presentation of critical sector Beska
- Meeting Minutes
- Forum Evaluation
- Photos

Четврти састанак форума / Fourth meeting of the Forum - 14.09.2012.

Четврти састанак Форума 14.09.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Презентација критичног сектора Футог
- Презентација критичног сектора Прелив
- Презентација критичног сектора Бешка
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Аранкина Ада
- Презентација критичног сектора Чортановци
- Презентација критичног сектора Сусек
- Записник са састанка
- Фотографије

Fourth meeting of the Forum 14.09.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Presentation of critical sector Futog
- Presentation of critical sector Preliv
- Presentation of critical sector Beska
- Presentation of critical sector Cortanovci
- Presentation of critical sector Arankina Ada
- Presentation of critical sector Susek
- Meeting Minutes
- Photos

Joint Statement 4th Workshop - 17-18.09.2012.

-

Joint statement 4th Workshop
17-18.09.2012.

- Project Introduction
- Stakeholders' Forum

Дунав - Река сарадње, 23. конференција - 23.09.2012.

Дунав - Река сарадње 23. Конференција
23.09.2012.

- Основни подаци о пројекту и Форум заинтересованих страна
 

PIANC InCom Commission - 02-03.10.2012.

 

PIANC InCom Commission
02-03.10.2012.

- Introduction to the Project and Stakeholder's Forum

Скупштина удружења капетана Србије - 20.10.2012.

Скупштина Удружења капетана Србије
20.10.2012.

- Основни подаци о пројекту и Форум заинтересованих страна
 

Научно саветовање СДХИ - 22-23.10.2012.

Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања
22-23.10.2012.

- Апстракт рада
- Презентација
 

Пети састанак форума / Fifth meeting of the Forum - 26.10.2012.

Пети састанак форума
26.10.2012.

- Програм
- Листа учесника
- Транспарентност процеса
- Заштићене врсте и заштићена подручја на Дунаву
- Морфолошки процеси и хидротехнички радови
- Методологија дефинисања критичних сектора
- Презентација критичног сектора Бездан
- Записник са састанка

Fifth meeting of the Forum
26.10.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Transparency of the process
- Protected species and areas
- Morphological processes and river training works
- Identification of critical sectors
- Presentation of critical sector Bezdan
- Meeting Minutes

3. састанак радних група Дунавске стратегије / 3. working group meeting EUDRS - 07.11.2012.

Трећи састанак радних група Дунавске стратегије
07.11.2012

- Film

Third working groups meeting
EUDRS
07.11.2012.

- Movie

Шести састанак форума / Sixth meeting of the Forum - 14.12.2012.

Шести састанак форума
14.12.2012

- Програм
- Листа учесника
- Морфолошко моделовање
- Сектор Бешка симулација
- Сектор Аранкина Ада симулација
- Сектор Чортановци симулација
- Сектор Сусек симулација
- Вредновање рада Форума
- Фотографије
- Записник са састанка

Sixth meeting of the Forum
14.12.2012.

- Agenda
- List of Participants
- Approach morphological modelling
- Scenario simulations - Beska
- Scenario simulations - Arankina Ada
- Scenario simulations - Cortanovci
- Scenario simulations - Susek
- Forum evaluation
- Photos
- Meeting Minutes

Danubeparks Step 2.0, Task Force Meeting - Bratislava 23.01.2013.

-

Danubeparks Step 2.0
Task Force Meeting
River Morphology
Bratislava 23.01.2013.

- Presentation

Svetski dan vlažnih područja - Novi Sad 01.02.2013.

Svetski dan vlažnih područja
Novi Sad 01.02.2013.

- Prezentacija
 

Седми састанак форума / Seventh meeting of the Forum - 06.02.2013.

Седми састанак форума
06.02.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Резултати Морфолошког модела - Футог
- Резултати Морфолошког модела - Прелив
- Резултати Морфолошког модела - Бешка
- Резултати Морфолошког модела - Чортановци
- Резултати Морфолошког модела - Аранкина Ада
- Резултати Морфолошког модела - Сусек
- Фотографије
- Записник са састанка

Seventh meeting of the Forum
06.02.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Morphological modelling results - Futog
- Morphological modelling results - Preliv
- Morphological modelling results - Beska
- Morphological modelling results - Cortanovci
- Morphological modelling results - Arankina Ada
- Morphological modelling results - Susek
- Photos
- Meeting Minutes

Осми састанак форума / Eight meeting of the Forum - 22.03.2013.

Осми састанак форума
22.03.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Фотографије
- Записник са састанка

Eight meeting of the Forum
22.03.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Photos
- Meeting Minutes

ICPDR Public Participation Expert Group Meeting - 19.04.2013ICPDR Public Participation Expert Group Meeting
19.04.2013.

- The New Paradigm

Девети састанак форума / Ninth meeting of the Forum - 10.05.2013.

Девети састанак форума
10.05.2013.

- Програм
- Листа учесника
- Фотографије
- Записник са састанка

Ninth meeting of the Forum
10.05.2013.

- Agenda
- List of Participants
- Photos
- Meeting Minutes

Студија о процени утицаја на животну средину / EIA Study - 08.2013.

Студија о процени утицаја на животну средину 08.2013.

- Текст
- Прилози

EIA Study
08.2013

- Text
- Appendices

Smart Rivers 2013 23-27.09.2013.


Smart Rivers
23-27.09.2013

- Morphological changes of the Danube River in Serbia
- Integrated project planning in inland waterway project
Environmental friendly solutions to improve the navigation fairway of the Danube in Serbia

Јавна расправа / Public hearing - 03.10.2013.

Јавна расправа
03.10.2013.

- Презентација студије о процени утицаја на животну средину

Public hearing
03.10.2013

EIA Study presentation

Joint Statement 5th Workshop - 04-05.02.2014.


Joint Statement 5th Workshop
04-05.02.2014

Involvement of public & transparency of the planning process in IWWs infrastructure project

Second NEWADA duo DANUBEPARKS Conference - 09-10.04.2014.


Second NEWADA duo DANUBEPARKS conference
09-10.04.2014

Stakeholders’ involvement and transparency of the planning process in Serbia
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар