Organizacija

Ljubiša Mihajlović
v.d. Direktora

011 30 29 801
ljmihajlovicplovput.rs

Vladimir Seničić
Načelnik Odeljenja za obeležavanje vodnih puteva

011 30 29 825
vsenicicplovput.rs

dr Jasna Muškatirović
Načelnik Odeljenja za pružanje informacija o stanju vodnih puteva, rečne informacione servise, planiranje i implementaciju međunarodnih projekata

011 30 29 898
jmuskatirovicplovput.rs

Srđan Đalović
Šef Odseka za hidrografska merenja

011 30 29 880
sdjalovicplovput.rs

mr Ivan Mitrović
Šef Odseka za upravljanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise

011 30 29 842
imitrovicplovput.rs

Aleksandra Kafedžić
Šef Odseka za tehničko održavanje

011 30 29 831
akafedzicplovput.rs

Slavica Timotijević
Načelnik Odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove

011 30 29 844
stimotijevicplovput.rs

Milica Subotić
Šef Odseka za finansijsko-materijalne poslove

011 30 29 822
msuboticplovput.rs

mr Dubravka Stojanović
Rukovodilac Grupe za javne nabavke
011 30 29 840
dstojanovicplovput.rs

Opis funkcija

Direktor Direkcije rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Direkcije, raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica; vrši i druge poslove iz delokruga Direkcije.

Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe organizuju, objedinjavaju i usmeravaju rad užih unutrašnjih jedinica i državnih službenika i nameštenika u njima, raspoređuju poslove i daju stručna uputstva za rad i obavlјaju najsloženije poslove iz delokruga užih unutrašnjih jedinica.

Nadležnosti, ovlašćenja i obaveze

Delokrug Direkcije utvrđen je u čl. 16-18. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 73/10), u okviru koga obavlјa stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na međunarodne i međudržavne plovne puteve.

Stručni poslovi koje obavlјa Direkcija odnose se na:
  • 1) tehničko održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva i objekte bezbednosti plovidbe na njima;
  • 2) praćenje, analizu i obaveštavanje o stanju plovnosti međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva;
  • 3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva;
  • 4) uspostavlјanje, održavanje i razvoj Rečnih informacionih servisa (RIS);
  • 5) održavanje i obeležavanje zimovnika otvorenih za zimovanje stranih i domaćih brodova i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima;
  • 6) donosi sigurnosni plan
  • 7) druge poslove određene zakonom.

U okviru svoje nadležnosti Direkcija obavlјa sledeće upravne poslove:
  • 1) daje uslove i saglasnosti pre početka izrade tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata, za postavlјanje kablova i cevovoda, kao i za izgradnju drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima, potrebno je, pored saglasnosti i mišlјenja nadležnih državnih organa propisanih propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja i propisima kojima se uređuju vode, pribaviti nautičke uslove koje izdaje lučka kapetanija i uslove koji se odnose na vodne puteve koje izdaje Direkcija. Nakon izdatih uslova idaje se saglasnost kojom se utvrđuje da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa uslovima koje je izdala Direkcija. Direkcija je nadležna za davanje mišlјenja koje prethodi odobrenju koje ministar izdaje za otvaranje skelskog prelaza radi transportnog povezivanja susednih obala;
  • 2) daje saglasnost na postavlјanje plovila na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima
  • 3) vodi evidenciju izdatih akata koji se odnose na uslove, saglasnosti i mišlјenja.

Izdavanje uslova, mišlјenja i saglasnosti vrši se u upravnom postupku.

Drugostepeni organ za akte koje u prvom stepenu donosi Direkcija je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Nadzor nad radom Direkcije vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Pored gore navedenih poslova Direkcija može obavlјati i sledeće poslove: stručne poslove vezane za izradu projektne dokumentacije, obeležavanje prepreka i objekata na vodnom putu, izvođenje hidrotehničkih snimanja i hidrotehničkih radova na vodnim putevima za komercijalne potrebe korisnika. Korisnici plaćaju naknadu za ove poslove koje za njihove potrebe obavlјa Direkcija a visinu naknade utvrđuje Direkcija svojim aktima na koje saglasnost daje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture .

U oblastima iz utvrđenog delokruga, Direkcija obavlјa poslove državne uprave u skladu sa čl. 12-21. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/05 i 101/07).
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post