Informator

Informator (1. avgust 2023.)

PDF
 DOC ODT

U skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja direktorka Direkcije za vodne puteve je donela Odluku o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Direkciji za vodne puteve je Slavica Timotijević, državni službenik, dipl.pravnik. Kontakt: tel. 011 30 29 844, e-mail: stimotijevicplovput.rs.

Informator je izdala Direkcija za vodne puteve, sa sedištem u Beogradu, Francuska broj 9, 11000 Beograd, a u formi u kojoj se nalazi na sajtu Direkcije počev od 7. jula 2011. godine, a izradila ga je Slavica Timotijević, dipl.pravnik, šef Odseka za pravne, kadrovske i opšte poslove. Za dalјe ažuriranje, izmene i dopune Informatora zaduženi su Slavica Timotijević, šef Odseka za pravne, kadrovske i opšte poslove i Mr Ivan Mitrović, šef odseka za upravlјanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise. Za potrebe ažuriranja informatora i sajta Direkcije, svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica su zaduženi Odlukom direktora da, najkasnije do 25. u mesecu dostave izmene propisa, dokumente koje treba postaviti na sajt kao i sugestije, predloge i podatke iz svog delokruga, državnim službenicima koji su zaduženi za ažuriranje, izmene i dopune Informatora i uređenje sajta.

Informator je dostupan građanima koji su zainteresovani da ostvare uvid u informacije od javnog značaja kojima raspolaže ova Direkcija na internet adresi: www.plovput.gov.rs i na prijavnici Direkcije.

Uvid i izrada štampane kopije Informatora može se ostvariti u prostorijama Direkcije na adresi Francuska 9, Beograd, II sprat, kancelarija Slavice Timotijević, radnim danom od 7,30 do 15,30 časova. Na zahtev zainteresovanog lica može mu se omogućiti neposredni uvid u elektronsku verziju Informatora ili mu se odštampati Informator na licu mesta. Zainteresovano lice se može informisati na tel. 011/ 30 29 844 u kom vremenu će mu se obezbediti neposredni uvid odnosno štampanje Informatora. Nužni troškovi štampanja Informatora određuju se prema troškovniku koji čini sastavni deo Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 8/06).
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput Youtube

Kalendar događaja


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post