Arhiva odobrenih budžetskih sredstava:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Tabelarni prikaz odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj broj 99/2016 od 12.12.2016.), funkcionalna klasifikacija 450-Saobraćaj, u razdelu 21, glava 21.3

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva
 

Ekonomska klasifikacija

Opis

Sredstva iz budžeta
Izvor 01

Realizacija
(januar - decembar
2017)

Procenat realizacije
%

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih
(zarade)
50.000.000 48.720.000 97,40
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.300.000 9.073.000 97,50
413 Naknade u naturi 300.000 252.000 84,00
414 Socijalna davanja zaposlenima 35.000

415 Naknade troškova za zaposlene 15.800.000 15.358.000
97,20
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 306.000 303.000 99,00
421 Stalni troškovi 15.310.000 15.216.000 99,40
422 Troškovi putovanja 1.900.000 1.607.000 84,60
423 Usluge po ugovoru 16.563.000 15.207.000 91,80
424 Specijalizovane usluge 490.000 368.00075,10
425 Tekuće popravke i održavanje 18.054.000 16,290.000 90,20
426 Materijal 27.247.000 27.205.000
99,80
462 Dotacije međunarodnim organizacijama 283.000 282.000
99,60
482 Porezi, obavezne takse i kazne 300.000 239.00079,70 
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 190.000188.000 99,00
485 Nakn. za povrede ili štetu  nanetu od str. državnih organa 18.000 13.000 72,20
511 Zgrade i građevinski objekti 1.000

512 Mašine i oprema 8.550.000 8,503.000 99,40
515 Nematerijalna imovina 385.000 370.000 96,10
  Ukupno za funkciju 450 165.032.000 159.194.000 96,50
0008 Održavanje vodnih puteva 165.032.000 159.194.000 96,50
  SVEGA 165.032.000 159.194.000
96,50

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva - RIS COMEX
 

Ekonomska klasifikacija

Ostali izvori

Realizacija
(januar-decembar 2017)

422 - Troškovi putovanja 1.024.000 268.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.024.000 268.000
 UKUPNO 1.024.000 268.000

Projekat: 7052 - Transnacionalni program Dunava 2014 - 2020
 

Ekonomska klasifikacija

Sredstva iz budžeta

Ostali izvori

Realizacija
(januar-decembar 2017)

422 - Troškovi putovanja 2.134.000
890.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo2.134.000
890.000
423 - Usluge po ugovoru 4.165.000
1.935.000
4235 - Stručne usluge4.165.000
743.000
4237 - Reprezentacija

1.192.000
512 - Mašine i oprema 438.000

5121 - Oprema za javnu bezbednost438.000

UKUPNO 6.737.000
2.825.000

Projekat: 7006 - IPA 2013 - Sektor saobraćaja

Ekonomska klasifikacija

Izvor 01

Ostali izvori

Realizacija
(januar-decembar 2017)

423 - Usluge po ugovoru 12.718.000 114.463.000 106.223.000
4235 - Stručne usluge12.718.000
114.463.000
106.223.000
485 - Naknade štete za povredu ili štetu nanetu od strane državnih organa 5.081.000

4851 - Naknade štete za povredu ili štetu nanetu od strane državnih organa 5.081.000

511 - Zgrade i građevinski objekti 49.673.000 281.480.000
5114 - Projektno planiranje49.673.000 281.480.000

512 - Mašine i oprema7.464.000 42.296.000
46.553.000
5114 - Projektno planiranje7.464.000 42.296.000 
46.553.000
 UKUPNO 74.936.000 438.239.000 152.776.000
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post