Arhiva odobrenih budžetskih sredstava:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Tabelarni prikaz odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj  113/2017 od 17.12.2017.) funkcionalna klasifikacija 450-Saobraćaj, razdeo 22, glava 22.2

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva
 

Ekonomska klasifikacija

Opis

Sredstva iz budžeta
Izvor 01

Realizacija
(Januar-Mart
2018)

Procenat
realizacije%

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 51.000.000 12.055.000 23,60
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.478.000 2.529.000 26,70
413 Naknade u naturi 1.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 35.000

415 Naknade troškova za zaposlene 16.200.000 3.649.000
22,50
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 500.000 132.000 26,40
421 Stalni troškovi 60.260.000 45.801.000 76,40
422 Troškovi putovanja 3.500.000 123.000 3,50
423 Usluge po ugovoru 16.103.000 3.314.000 20,60
424 Specijalizovane usluge 530.000 64.00012,10
425 Tekuće popravke i održavanje 16.900.000 541.000 3,20
426 Materijal 33.682.000 2.072.000
6,10
462 Dotacije međunarodnim organizacijama 300.000 225.000
75,00
482 Porezi, obavezne takse i kazne 300.000 12.0004,00 
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000

485 Nakn. štete za povrede ili štetu nanetu od str. državnih organa 1.000

511 Zgrade i građevinski objekti 1.000

512 Mašine i oprema 10.274.000 92.000 0,90
515 Nematerijalna imovina 590.00097.000 16,40
  Ukupno za funkciju 450 219.656.000 70.706.000 32,20
0008 Održavanje vodnih puteva 219.656.000 70.706.000 32,20
  SVEGA 219.656.000 70.706.000
32,20

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva - RIS COMEX
 

Ekonomska klasifikacija

Ostali izvori

Realizacija
(januar - decembar 2018)

422 - Troškovi putovanja 550.000 56.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 550.000 56.000
423 - Usluge po ugovoru 1.300.000 -
4235 - Stručne usluge 1.300.000 -
 UKUPNO 1.850.000 56.000

Projekat: 7052 - Transnacionalni program Dunava 2014 - 2020
 

Ekonomska klasifikacija

Sredstva iz budžeta

Ostali izvori

Realizacija
(Januar - Decembar 2018)

422 - Troškovi putovanja 2.000.000 1.000.000 222.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo2.000.000 1.000.000 222.000
423 - Usluge po ugovoru 8.382.000 2.780.000 -
4235 - Stručne usluge8.382.000 2.780.000
-
512 - Mašine i oprema
420.000 -
5122 - Administrativna oprema
60.000 -
5128 - Oprema za javnu bezbednost
360.000 -
 UKUPNO 10.382.000 4.200.000 222.000

Projekat: 7006 - IPA 2013 - Sektor saobraćaja

Ekonomska klasifikacija

Izvor 01

Ostali izvori

Realizacija
(januar-mart 2018)

423 - Usluge po ugovoru 17.383.000 121.854.000 -
4235 - Stručne usluge17.383.000
121.854.000
-
485 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 5.139.000
-
4851 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa5.139.000
-
511 - Zgrade i građevinski objekti 46.076.000 261.092.000 -
5114 - Projektno planiranje46.076.000 261.092.000
-
512 - Mašine i oprema10.687.000 60.557.000
-
5114 - Projektno planiranje10.687.000 60.557.000
-
 UKUPNO 79.285.000 443.503.000 -
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post