Arhiva odobrenih budžetskih sredstava:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Tabelarni prikaz odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj  113/2017 od 17.12.2017.) funkcionalna klasifikacija 450-Saobraćaj, razdeo 22, glava 22.2

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva
 

Ekonomska klasifikacija

Opis

Sredstva iz budžeta Izvor 01

Reali-
zacija
(januar-jun
2018)

Procenat realizacije%

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih
(zarade)
51.000.000 24.438.000 47,90
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.478.000 4.746.000 50,00
413 Naknade u naturi 1.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 35.000

415 Naknade troškova za zaposlene 16.200.000 7.504.000
46,30
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 500.000 263.000 52,60
421 Stalni troškovi 60.260.000 49.533.000 82,20
422 Troškovi putovanja 3.500.000 426.000 12,20
423 Usluge po ugovoru 16.103.000 7.283.000 45,20
424 Specijalizovane usluge 530.000 86.00016,12
425 Tekuće popravke i održavanje 16.900.000 5.011.000 29,60
426 Materijal 33.682.000 11.452.000
34,00
462 Dotacije međunarodnim organizacijama 300.000 263.000
87,70
482 Porezi, obavezne takse i kazne 300.000 67.00022,30 
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000

485 Nakn. štete za povrede ili štetu nanetu od strane drž. organa 1.000

511 Zgrade i građevinski objekti 1.000

512 Mašine i oprema 10.274.000 2.347.000 22,80
515 Nematerijalna imovina 590.000239.000 40,50
  Ukupno za funkciju 450 219.656.000 113.658.000 51,70
0008 Održavanje vodnih puteva 219.656.000 113.658.000 51,70
  UKUPNO 219.656.000 113.658.000

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva - RIS COMEX
 

Ekonomska klasifikacija

Ostali izvori

Realizacija
(Januar-Jun 2018)

422 - Troškovi putovanja 550.000 95.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 550.000 95.000
423 - Usluge po ugovoru 1.300.000 -
4235 - Stručne usluge 1.300.000 -
 UKUPNO 1.850.000 95.000

Projekat: 7052 - Transnacionalni program Dunava 2014 - 2020
 

Ekonomska klasifikacija

Sredstva iz budžeta

Ostali izvori

Realizacija
(Januar-Jun 2018)

422 - Troškovi putovanja 2.000.000 1.000.000 878.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo2.000.000 1.000.000 8782.000
423 - Usluge po ugovoru 8.382.000 2.780.000 230.000
4235 - Stručne usluge8.382.000 2.780.000
230.000
512 - Mašine i oprema
420.000 -
5122 - Administrativna oprema
60.000 -
5128 - Oprema za javnu bezbednost
360.000 -
 UKUPNO 10.382.000 4.200.000 1.108.000

Projekat: 7006 - IPA 2013 - Sektor saobraćaja

Ekonomska klasifikacija

Izvor 01

Ostali izvori

Realizacija
(Januar-Jun 2018)

423 - Usluge po ugovoru 17.383.000 121.854.000 1.778.000
4235 - Stručne usluge17.383.000
121.854.000
1.778.000
485 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 5.139.000
-
4851 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 5.139.000
-
511 - Zgrade i građevinski objekti 46.076.000 261.092.000 13.542.000
5114 - Projektno planiranje46.076.000 261.092.000
-
5112 - Izgradnja zgrada i objekata

13.542.000
512 - Mašine i oprema10.687.000 60.557.000
-
5128 - Oprema za javnu bezbednost10.687.000 60.557.000
-
 UKUPNO 79.285.000 443.503.000 15.330.000
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Kalendar događaja


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post