Arhiva odobrenih budžetskih sredstava:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Tabelarni prikaz odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj broj 99/2016 od 12.12.2016.), funkcionalna klasifikacija 450-Saobraćaj, u razdelu 21, glava 21.3

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva
 

Ekonomska klasifikacija

Opis

Sredstva iz budžeta
Izvor 01

Realizacija
(januar - jun
2017)

Procenat realizacije
%

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih
(zarade)
50.000.000 25.112.000 50,20
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.300.000 4.843.000 52,00
413 Naknade u naturi 300.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 35.000

415 Naknade troškova za zaposlene 15.800.000 7.005.000
44,00
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 300.000 72.000 24,00
421 Stalni troškovi 15.310.000 7.324.000 48,00
422 Troškovi putovanja 1.900.000 655.000 34,50
423 Usluge po ugovoru 17.769.000 6.000.000 34,00
424 Specijalizovane usluge 490.000 184.000 37,50
425 Tekuće popravke i održavanje 20.081.000 3,143.000 16,00
426 Materijal 25.220.000 9.074.000
36,00
462 Dotacije međunarodnim organizacijama 300.000 282.000 94,00
482 Porezi, obavezne takse i kazne 300.000 75.000 25,00
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 190.000188.000 99,00
485 Nakn. štete za povrede ili štetu nanetu od str. državnih organa 1.000

511 Zgrade i građevinski objekti 1.000

512 Mašine i oprema 7.650.000 3,037.000 40,00
515 Nematerijalna imovina 85.000 71.000 83,50
  Ukupno za funkciju 450 165.032.000 67.065.000 41,00
0008 Održavanje vodnih puteva 165.032.000 67.065.000 41,00
  SVEGA 165.032.000 67.065.000 41,00

Programska aktivnost: 0008 - Održavanje vodnih puteva - RIS COMEX
 

Ekonomska klasifikacija

Ostali izvori

Realizacija
(januar-jun 2017)

422 - Troškovi putovanja 1.024.000 63.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.024.000 63.000
 UKUPNO 1.024.000 63.000

Projekat: 7052 - Transnacionalni program Dunava 2014 - 2020
 

Ekonomska klasifikacija

Sredstva iz budžeta

Ostali izvori

Realizacija
(januar - jun 2017)

422 - Troškovi putovanja 2.134.000
394.000
4222 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 2.134.000
394.000
423 - Usluge po ugovoru 4.165.000

4235 - Stručne usluge4.165.000

512 - Mašine i oprema 438.000

5121 - Oprema za javnu bezbednost438.000

 UKUPNO 6.737.000
394.000

Projekat: 7006 - IPA 2013 - Sektor saobraćaja

Ekonomska klasifikacija

Izvor 01

Ostal izvori

Realizacija
(januar - jun 2017)

423 - Usluge po ugovoru 12.718.000 114.463.000 18.858.000
4235 - Stručne usluge12.718.000
114.463.000
18.858.000
485 - Naknada štete za povrede ili štetu nanedu od strane državnih organa 5.081.000

4851 - Naknada štete za povrede ili štetu nanedu od strane državnih organa 5.081.000

511 - Zgrade i građevinski objekti 49.673.000 281.480.000
5114 - Projektno planiranje49.673.000 281.480.000

512 - Mašine i oprema7.464.000 42.296.000

5114 - Projektno planiranje7.464.000 42.296.000 

 UKUPNO 74.936.000 438.239.000 18.858.000

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterForum zainteresovanih strana

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream
CEVNI
post