Arhiva odobrenih budžetskih sredstava:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Tabelarni prikaz odobrenih sredstava prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2016.godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15 od 14.12.2015.), funkcionalna klasifikacija 450-Saobraćaj, u razdelu 21, glava 21.3
 

Ekonomska klasifikacija

Opis

Sredstva iz budžeta
Izvor 01

Realizacija
(januar-
septembar
2016)

IPA 2013
Izvor 01 i 56

Realizacija IPA 2013

411 Plate, dodaci i naknade
zaposlenih (zarade)
54.074.000 40.050.000

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 10.277.000 7.689.000

413 Naknade u naturi 300.000


414 Socijalna davanja zaposlenima 36.000


415 Naknade troškova za zaposlene 15.885.000 12.125.000

416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 680.000 379.000

421 Stalni troškovi 15.110.000 13.142.000

422 Troškovi putovanja 1.800.000 1.477.000

423 Usluge po ugovoru20.126.020 13.207.000 67.650.000 18.496.000
424 Specijalizovane usluge 350.000 318.000

425 Tekuće popravke i održavanje 7.900.000 4.953.000

426 Materijal 20.850.000 13.377.000

462 Dotacije međunarodnim organizacijama 310.000 286.000

482 Porezi, obavezne takse i kazne 350.000 84.000

483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 54.980 54.000
485 Nakn. štete za povrede ili štetu nanetu od str. državnog organa 1.000
2.165.000
 
511 Zgrade i građevinski objekti 1.000
148.831.000  
512 Mašine i oprema 6.591.000 3.510.000

515 Nematerijalna imovina 100.000 70.000

  Ukupno za funkciju 450 154.795.000 110.721.000 218.646.000 18.496.000
Šifra projekta naziv projekta        
0008 Održavanje vodnih puteva 154.796.000 110.721
 
7006
Sektor saobraćaja  
218.646.000  18.496.000
  SVEGA 154.796.000 110.721.000 218.646.000  18.496.000

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterPlovidbena karta Dunava


Forum zainteresovanih strana

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream
CEVNI
post