Дирекције за водне путеве издаје услове за пројектовање за све хидротехничке објекте чија се изградња планира у коритима река на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе, а који могу утицати на режим течења воде, наноса и леда (напери, паралелне грађевине, шеврони, преграде, прагови, каскаде, траверзе, обалоутврде, кејски зидови и сл.), као и за све објекте чија изградња може утицати на безбедност одвијања водног саобраћаја (луке и пристаништа за које је утврђено лучко подручје, пристани, марине, мостови, далеководи, подводни каблови и цевоводи и сл.).

Дирекција за водне путеве, као ималац јавних овлашћења, издаје услове за пројектовање на захтев органа надлежног за издавање локацијских услова, у поступку обједињене процедуре. Захтев за издавање локацијских услова се подноси кроз Систем за електронско подношење пријава на адреси: ceop.apr.gov.rs

Идејно решење које се прилаже уз захтев за локацијске услове, поред техничког описа планираног објекта и радова, треба да садржи и геодетске податке везане за локацију планираног објекта, у државном координатном систему.

За издавање услова за пројектовање Дирекције за водне путеве, инвеститор, односно подносилац захтева, у обавези је да плати Републичку административну таксу, сагласно Тарифном броју 157а ст. 1 тач. 1) важећег Закона о републичким административним таксама, под условом да одредбама члана 18. наведеног закона није ослобођен од плаћања исте.

Износ таксе је потребно уплатити на рачун број 840-30901845-15, по моделу 97 са позивом на број 44018, сврха Републичка административна такса, прималац МГСИ-Дирекција за водне путеве.

Доказ о уплати Републичке административне таксе је потребно доставити путем електронског система обједињене процедуре.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар