Процедура за исходовање Мишљења у поступку издавања водних услова и Мишљења у поступку издавања водне сагласности, за експлоатацију речног наноса из корита међународних и међудржавних водних путева подразумева подношење одговарајућег захтева код Дирекције за водне путеве, под следећим условима:

  1. Захтев се подноси на прописаном формулару (Образац бр. 3 PDF DOC ODT ).

  2. Уз захтев се прилаже оверени доказ о уплаћеној републичкој административној такси за захтев.

  3. Попуњени образац захтева, заједно са пратећом документацијом и овереним доказом о уплати републичке административне таксе за захтев доставља се путем поште или се доноси лично у писарницу Дирекције за водне путеве (Француска 9, Београд).

Плаћање републичке административне таксе за захтев, у износу од 310 динара (сагласно тарифи из Тарифног броја 1 важећег Закона о републичким административним таксама), врши се на рачун Буџета РС, на следећи начин:

  • сврха уплате: Републичка административна такса

  • прималац: Буџет РС

  • рачун: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: општина правног лица које подноси захтев (Списак општина PDF DOC ODT )

  • шифра плаћања је 253.

  • Назив уплатиоца који је уплатио таксу се мора слагати са називом лица које је поднело захтев и коме се издаје акт за који се плаћа такса.

По захтевима уз које није приложен доказ о уплати таксе за Захтев, неће се поступати док се тај доказ не достави.

Након пријема захтева, под условом да су поднети сви прописани докази и приложена сва неопходна документација, предмет се узима у рад. Уколико постоје услови да се изда захтевани акт, странка се обавештава писаним путем о висини и начину уплате републичке административне таксе за издавање списа, сагласно тарифи из Тарифног броја 157а важећег Закона о Републичким административним таксама.

Захтевани акт се издаје тек након достављеног доказа о уплати прописане таксе.

Напомена:
  • Приликом подношења Захтева за исходовање Мишљења у поступку издавања водне сагласности за експлоатацију речног наноса, неопходно је доставити одговарајућу техничку документацију која обавезно мора да садржи важеће Решење о водним условима надлежног органа.

  • Приликом подношења захтева за исходовање Мишљења у поступку издавања водних услова за експлоатацију речног наноса, на деоницама на којима је већ раније издата Водна сагласност, уз захтев је потребно доставити и Контролне снимке предметне деонице. Наведени захтев се може доставити најраније три месеца пре истека важења Решења о водној сагласности, а контролни снимци у том тренутку не смеју бити старији од месец дана.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар