Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2012.годину („Службени гласник РС”, број 101/11 од 30.12.2011.) раздео 35, функционална класификација 450 – Транспорт :
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Реализација (јануар -децембар 2012)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 76.680.000 76.546.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.630.000 14.588.000
413 Накнаде у натури 450.000 300.000
414 Социјална давања запосленима 508.000 681.000
415 Накнаде трошкова за запослене 17.650.000 17.111.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 312.000 424.000
421 Стални трошкови 15.427.000 15.044.000
422 Трошкови путовања 6.727.000 5.969.000
423 Услуге по уговору 16.289.000 16.197.000
424 Специјализоване услуге 350.000 311.000
425 Текуће поправке и одржавање 7.728.000 7.703.000
426 Материјал 33.605.000 33.470.000
462 Дотације међународним организацијама 288.000 287.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 993.000 364.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000
512 Машине и опрема 12.747.000 11.778.000
513 Остале некретнине и опрема

515 Нематеријална имовина 169.000 161.000
  Укупно за функцију 450: 204.555.000 200.934.000
  Извори финансирања за раздео 43:    
01 Приходи из буџета 204.555.000  
06 Донације од међународних организација   1.578.000
  СВЕГА 206.133.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар