Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/2009 од 23.12.2009.) раздео 41, функционална класификација 450 – Транспорт:
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Сопствена средства

Укупно

Реализација (јануар -децембар 2010)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 101.849.000 1.326.000 103.175.000 100.350.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.232.000 238.000 18.470.000 20.080.000
413 Накнаде у натури
450.000 450.000  306.000
414 Социјална давања запосленима 17.389.000 1.252.000 18.641.000 16.939.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.450.000 300.000 2.750.000 2.388.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 296.000 400.000 696.000
421 Стални трошкови 47.298.000 774.000 48.072.000 50.075.000
422 Трошкови путовања 1.080.000 3.616.000 4.696.000 7.353.000
423 Услуге по уговору 2.150.000 2.655.000 4.805.000 8.213.000
424 Специјализоване услуге 260.000 270.000 530.000 261.000
425 Текуће поправке и одржавање 11.500.000 6.500.000 18.000.000 9.732.000
426 Материјал 13.000.000 5.000.000 18.000.000 27.321.000
462 Дотације међународним организацијама
100.000 100.000 263.000
431 Амортизација некретнине и опреме


334.000
435 Амортизација нематеријалне имовине


35.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 220.000 200.000420.000 415.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
100.000 100.000 300.000
512 Машине и опрема 6.531.000 2.000.000 8.531.000 10.250.000
515 Нематеријална имовина 300.000 100.000 400.000 195.000
  Укупно за функцију 450: 222.555.000 25.281.000 247.836.000 254.810.000
  Извори финансирања за раздео 41:        

Приходи из буџета 222.555.000      

Сопствени приходи   23.466.000    

Донације од међународних организација   1.915.000
 
  СВЕГА 222.555.000 25.381.000 247.836.000  
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар