Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, број 120/08 од 29.12.2008.) раздео 39, функционална класификација 450 – Транспорт :
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Сопствена средства

Укупно

Реализација (јануар -децембар 2009)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 112.225.000 1.500.000 113.725.000 106.471.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.561.000 260.000 20.821.000 19.901.000
413 Накнаде у натури
22.000 22.000  387.000
414 Социјална давања запосленима 160.000 1.022.000 1.182.000 1.280.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 300.000 1.800.000 2.657.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000 300.000 301.000
421 Стални трошкови 7.081.000 4.700.000 11.781.000 12.251.000
422 Трошкови путовања 708.000 600.000 1.308.000 4.183.000
423 Услуге по уговору 2.124.000 2.140.000 4.264.000 7.364.000
424 Специјализоване услуге 124.000 278.000 402.000 355.000
425 Текуће поправке и одржавање 10.019.000 6.200.000 16.219.000 16.049.000
426 Материјал 11.258.000 8.224.000 19.428.000 23.411.000
462 Дотације међународним организацијама
60.000 60.000 231.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 71.000 180.000 251.000 1.408.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000
1.000  
511 Зграде и грађевински објекти 212.000 30.000 242.000  556.000
512 Машине и опрема 8.320.000 2.853.000 11.173.000  9.342.000
515 Нематеријална имовина 354.000 1.020.000 1.374.000 257.000


  Укупно за функцију 450: 174.719.000 29.698.000 204.408.000 206.103.000
  Извори финансирања за раздео 39:        

Приходи из буџета 174.719.000      

Сопствени приходи   22.214.000    

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.475.000
 
  СВЕГА 206.941.000 56.754.000 263.695.000  136.427.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар