Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/2017 од 17.12.2017.), функционална класификација 450-Саобраћај, раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
јун
2018)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
51.000.000 24.438.000 47,90
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.478.000 4.746.000 50,00
413 Накнаде у натури 1.000

414 Социјална давања запосленима 35.000

415 Накнаде
трошкова за запослене
16.200.000 7.504.000
46,30
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000 263.000 52,60
421 Стални трошкови 60.260.000 49.533.000 82,20
422 Трошкови путовања 3.500.000 426.000 12,20
423 Услуге по уговору 16.103.000 7.283.000 45,20
424 Специјализоване услуге 530.000 86.00016,12
425 Текуће поправке и одржавање 16.900.000 5.011.000 29,60
426 Материјал 33.682.000 11.452.000
34,00
462 Дотације међународним организацијама 300.000 263.000
87,70
482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 67.00022,30 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000

485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000

511 Зграде и грађевински објекти 1.000

512 Машине и опрема 10.274.000 2.347.000 22,80
515 Нематеријална имовина 590.000239.000 40,50
  Укупно за функцију 450 219.656.000 113.658.000 51,70
0008 Одржавање водних путева 219.656.000 113.658.000 51,70
  УКУПНО 219.656.000 113.658.000 51,70

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-јун 2018)

422 - Трошкови путовања 550.000 95.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 550.000 95.000
423 - Услуге по уговору 1.300.000 -
4235 - Стручне услуге 1.300.000 -
 УКУПНО 1.850.000 95.000

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунава 2014 - 2020
 

Економска класификација

Средства из буџета

Остали извори

Реализација
(јануар-јун 2018)

422 - Трошкови путовања 2.000.000 1.000.000 878.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство2.000.000 1.000.000 8782.000
423 - Услуге по уговору 8.382.000 2.780.000 230.000
4235 - Стручне услуге8.382.000 2.780.000
230.000
512 - Машине и опрема
420.000 -
5122 - Административна опрема
60.000 -
5128 - Опрема за јавну безбедност
360.000 -
 УКУПНО 10.382.000 4.200.000 1.108.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-јун 2018)

423 - Услуге по уговору 17.383.000 121.854.000 1.778.000
4235 - Стручне услуге 17.383.000
121.854.000
1.778.000
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.139.000
-
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.139.000
-
511 - Зграде и грађевински објекти 46.076.000 261.092.000 13.542.000
5114 - Пројектно планирање46.076.000 261.092.000
-
5112 - Изградња зграда и објеката

13.542.000
512 - Машине и опрема10.687.000 60.557.000
-
5128 - Опрема за јавну безбедност10.687.000 60.557.000
-
 УКУПНО 79.285.000 443.503.000 15.330.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар