Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/2017 од 17.12.2017.), функционална класификација 450-Саобраћај, раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
март
2018)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
51.000.000 12.055.000 23,60
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.478.000 2.529.000 26,70
413 Накнаде у натури 1.000

414 Социјална давања запосленима 35.000

415 Накнаде
трошкова за запослене
16.200.000 3.649.000
22,50
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000 132.000 26,40
421 Стални трошкови 60.260.000 45.801.000 76,40
422 Трошкови путовања 3.500.000 123.000 3,50
423 Услуге по уговору 16.103.000 3.314.000 20,60
424 Специјализоване услуге 530.000 64.00012,10
425 Текуће поправке и одржавање 16.900.000 541.000 3,20
426 Материјал 33.682.000 2.072.000
6,10
462 Дотације међународним организацијама 300.000 225.000
75,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 12.0004,00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000

485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000

511 Зграде и грађевински објекти 1.000

512 Машине и опрема 10.274.000 92.000 0,90
515 Нематеријална имовина 590.00097.000 16,40
  Укупно за функцију 450 219.656.000 70.706.000 32,20
0008 Одржавање водних путева 219.656.000 70.706.000 32,20
  СВЕГА 219.656.000 70.706.000
32,20

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар 2017)

422 - Трошкови путовања 550.000 56.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 550.000 56.000
423 - Услуге по уговору 1.300.000 -
4235 - Стручне услуге 1.300.000 -
 УКУПНО 1.850.000 56.000

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунава 2014 - 2020
 

Економска класификација

Средства из буџета

Остали извори

Реализација
(јануар-март 2018)

422 - Трошкови путовања 2.000.000 1.000.000 222.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство2.000.000 1.000.000 222.000
423 - Услуге по уговору 8.382.000 2.780.000 -
4235 - Стручне услуге8.382.000 2.780.000
-
512 - Машине и опрема
420.000 -
5122 - Административна опрема
60.000 -
5128 - Опрема за јавну безбедност
360.000 -
 УКУПНО 10.382.000 4.200.000 222.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-март 2018)

423 - Услуге по уговору 17.383.000 121.854.000 -
4235 - Стручне услуге 17.383.000
121.854.000
-
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.139.000
-
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.139.000
-
511 - Зграде и грађевински објекти 46.076.000 261.092.000 -
5114 - Пројектно планирање46.076.000 261.092.000
-
512 - Машине и опрема10.687.000 60.557.000
-
5114 - Пројектно планирање10.687.000 60.557.000
-
 УКУПНО 79.285.000 443.503.000 -
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар