Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2016.годину („Службени гласник РС”, број 103/15 од 14.12.2015.), функционална класификација 450-Саобраћај, у разделу 21, глава 21.3:
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
септембар
2016)

Ипа 2013
Извор 01 и 56

Реализација
ИПА 2013

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
54.074.000 40.050.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.277.000 7.689.000

413 Накнаде у натури 300.000


414 Социјална давања запосленима 36.000


415 Накнаде
трошкова за запослене
15.885.000 12.125.000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 680.000 379.000

421 Стални трошкови 15.110.000 13.142.000

422 Трошкови путовања 1.800.000 1.477.000

423 Услуге по уговору 20.126.020 13.207.000 67.650.000 18.496.000
424 Специјализоване услуге 350.000 318.000

425 Текуће поправке и одржавање 7.900.000 4.953.000

426 Материјал 20.850.000 13.377.000

462 Дотације међународним организацијама 310.000 286.000

482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 84.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 54.980 54.000
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000
2.165.000
 
511 Зграде и грађевински објекти 1.000
148.831.000  
512 Машине и опрема 6.591.000 3.510.000

515 Нематеријална имовина 100.000 70.000

  Укупно за функцију 450 154.795.000 110.721.000 218.646.000 18.496.000
Шифра пројекта Назив пројекта        
0008 Одржавање водних путева 154.796.000 110.721
 
7006
Сектор саобраћаја  
218.646.000  18.496.000
  СВЕГА 154.796.000 110.721.000 218.646.000  18.496.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube