Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број број 99/2016 од 12.12.2016.), функционална класификација 450-Саобраћај, у разделу 21, глава 21.3

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
март
2017)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
50.000.000 12.567.000 25,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.300.000 2.598.000 28,00
413 Накнаде у натури 300.000

414 Социјална давања запосленима 35.000

415 Накнаде
трошкова за запослене
15.800.000 3.369.000
23,50
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000 72.000 24,00
421 Стални трошкови 15.310.000 3.043.000 20,00
422 Трошкови путовања 1.900.000 387.000 20,50
423 Услуге по уговору 17.769.000 2.262.000 13,00
424 Специјализоване услуге 490.000 113.000 23,00
425 Текуће поправке и одржавање 20.081.000 531.000 3,00
426 Материјал 25.220.000 3.001.000
12,00
462 Дотације међународним организацијама 300.000

482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 25.000 8,50
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 190.000188.000 99,00
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000

511 Зграде и грађевински објекти 1.000

512 Машине и опрема 7.650.000 164.000 2,00
515 Нематеријална имовина 85.000 71.000 84,00
  Укупно за функцију 450 165.032.000 28.391.000 17,20
0008 Одржавање водних путева 165.032.000 28.391.000 17,20
  СВЕГА 165.032.000 28.391.000 17,20
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube