У вршењу овлашћења из свог делокруга Дирекција примењује следеће законе и друге прописе (груписано према следећим областима):

УНУТРАШЊА ПЛОВИДБА

 • Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21);
 • Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС” број 10/13 и 18/15);
 • Закон  транспорту опасног терета („Службени гласник РС” број 88/10);
 • Закон о водама („Службени гласник РС” број 30/10 и 93/12);
 • Уредба о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/14 и 111/20);
 • Уредба о врстама РИС услуга и почетку њихове обавезне примене („Службени гласник РС” број 63/13);
 • Правилник о речним информационим сервисима („Службени гласник РС” број 63/15);
 • Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник РС” број 33/15);
 • Правилник о одређивању сидришта („Службени гласник РС” број 30/15);
 • Уредба о обављању основног, редовног и ванредног прегледа чамаца и пловећих постројења („Службени гласник РС” број 18/96);
 • Уредба о условима које морају да испуњавају зимовници отворени за зимовање страних бродова на унутрашњим пловним путевима на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе („Службени лист СРЈ“,бр. 28/98 );
 • Уредба о условима под којима страни брод у распреми може боравити у обалном мору и на унутрашњим пловним путевима СРЈ („Службени лист СРЈ”, број 10/99);
 • Уредба о условима под којима страна пловила могу да плове и државним водним путевима ради уласка у домаће луке отворене за међународни саобраћај („Службени гласник РС” број 69/13);
 • Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе („Службени гласник РС” број 30/15);
 • Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова („Службени гласник РС” број 99/12);
 • Правилник о испитивању пловидбених незгода пловила („Службени гласник РС” број 113/13);
 • Правилник о начину обављања пилотаже, стручној спреми који морају имати пилоти и условима за обављање пилотаже („Службени лист СРЈ” број 44/98);
 • Правилник о водним путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за пловила одређене врсте и величини („Службени гласник РС” број 2/13);
 • Правилник о одређивању имена, ознака, позивних знакова бродова и о вођењу евиденције о именима, ознакама и позивним знацима бродова („ Службени лист СРЈ” број 51/98);
 • Правилник о вијању заставе трговачке морнарице Савезне Републике Југославије („ Службени лист СРЈ” број 31/98);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају обалне и бродске радио-станице („ Службени лист СРЈ” број 72/99);
 • Правилник о начину и условима рада радио-службе за безбедност пловидбе („ Службени лист СРЈ” број 72/99);
 • Правилник о садржини, обрасцима и начину вођења бродских исправа и књига бродова трговачке морнарице Савезне Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ“,16/80, 25/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 6/93);
 • Правилник о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора („Службени гласник РС” број 112/12);
 • Правилник о броју и саставу посаде за пловне објекте који нису бродови унутрашње пловидбе трговачке морнарице („Службени гласник РС” број 49/06);
 • Правилник о уписнику и пловидбеној дозволи чамаца и пловећих постројења („Службени гласник РС” број 111/07);
 • Правилник о условима, начину и поступку издавања и замене, садржини и обрасцу бродарске књижице и дозволе за укрцавање, лицима и органима надлежним за уношење и оверу података, као и садржини, обрасцу и начину вођења регистра издатих бродарских књижица и дозвола за укрцавање („Службени гласник РС” број 40/13);
 • Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице („Службени гласник РС” број 59/13);
 • Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу који морају имати бродови унутрашње пловидбе југословнеске трговачке морнарице („ Службени лист СРЈ” број 30/98);
 • Правилник о категоризацији државних водних путева („Службени гласник РС” број 115/13);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање („Службени гласник РС” број 86/14);
 • Правилник о звањима, условима за стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице („Службени гласник РС” број 64/12);
 • Правилник о одређивању висина такси за пружање стручних услуга из надлежности Дирекције за водне путеве („Службени гласник РС” број 141/14);
 • Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења техничког надзора над бродовима унутрашње пловила („Службени гласник РС” број 114/13);
 • Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења прегледа и техничког надзора чамца, пловећег тела или плутајућег објекта („Службени гласник РС” број 104/13);
 • Правилник о висини трошкова полагања стручног испита за стицање стручне оспособљености за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом („Службени гласник РС” број 98/13);
 • Одлука Владе о одређивању пристаништа за међународни саобраћај („Службени гласник РС” број 51/05 и 14/10);
 • Одлука о утврђивању и коришћењу места за постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 29/05);
 • План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 9/2013 и 16/2013 - испр.).

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС” број 22/15);
 • Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС” број 72/09 и 18/10);

ХИДРОГРАФСКА ДЕЛАТНОСТ
ДРЖАВНА УПРАВА
 • Закон о државној управи („Службени гласник РС” број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);
 • Закон о Влади („Службени гласник РС” број 55/05, 71/05 - испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 44/14);
 • Закон о министарствима („Службени гласник РС” број 44/2014 и 14/2015);
 • Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22);
 • Закон о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС” број 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18 и 2/23);
 • Закон о уређењу судова („Службени гласник РС” број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11 и 101/13);
 • Закон о државном печату Републике Србије („Службени гласник РС” број 101/07);
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС” број 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13);
 • Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС” број 4/08 - пречишћен текст и 78/12);
 • Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС” број 98/07 - пречишћен текст и 84/14);
 • Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС” број 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14 и 28/15);
 • Уредба о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС” број 5/06 и 30/06);
 • Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” број 41/07 - пречишћен текст и 109/09);
 • Уредба о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС” број 109/09);
 • Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС” број 25/2015).
 • Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 35/23);
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/09, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13 и 142/14);
 • Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС” број 142/14);
 • Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС” број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон);
 • Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС” број 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07 и 99/10);
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС” број 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14);
 • Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС” број 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон);
 • Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС” број 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др.закон);
 • Царински закон („Службени гласник РС” број 8/10, 111/12 и 29/15);
 • Уредба буџетском рачуноводству („Службени гласник РС” број 125/03 и 12/06);
 • Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС” број 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13 и 63/13 - испр.).
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12);
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС” број 12/15);
 • Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС” број 77/2014);
 • Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС” број 56/2014);
 • Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС” број 110/13, 13/14);
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС” број 13/14);
 • Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Службени гласник РС” број 44/2014);
 • Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС” број 106/13);
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 104/13);
 • Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС” број 29/13);
 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/13);
 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 29/13);
 • Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС” број 29/13);
 • Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС” број 29/13);
 • Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС” број 31/13);
 • Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС” број 33/13);
 • Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 33/2013);
 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС” број 75/13).

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
 • Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС” број 8/06);
 • Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС” број 68/10).
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18);
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности