Организација

Љубиша Михајловић
в.д. Директора

011 30 29 801
ljmihajlovicplovput.rs

Владимир Сеничић
начелник Одељења за обележавање водних путева

011 30 29 825
vsenicicplovput.rs

др Јасна Мушкатировић
начелник Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката

011 30 29 898
jmuskatirovicplovput.rs

Срђан Ђаловић
шеф Одсека за хидрографска мерења

011 30 29 880
sdjalovicplovput.rs

мр Иван Митровић
шеф Одсека за управљање међународним пројектима и речне информационе сервисе

011 30 29 842
imitrovicplovput.rs

Александра Кафеџић
шеф Одсека за техничко одржавање

011 30 29 831
akafedzicplovput.rs

Славица Тимотијевић
начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове

011 30 29 844
stimotijevicplovput.rs

Милица Суботић
шеф Одсека за финансијско-материјалне послове

011 30 29 822
msuboticplovput.rs

мр Дубравка Стојановић
руководилац Групе за јавне набавке
011 30 29 840
dstojanovicplovput.rs

Опис функција

Директор Дирекције руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица; врши и друге послове из делокруга Дирекције.

Начелник Одељења, шеф Одсека и руководилац Групе организују, обједињавају и усмеравају рад ужих унутрашњих јединица и државних службеника и намештеника у њима, распоређују послове и дају стручна упутства за рад и обављају најсложеније послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.

Надлежности, овлашћења и обавезе

Делокруг Дирекције утврђен је у чл. 16-18. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 73/10), у оквиру кога обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на међународне и међудржавне пловне путеве.

Стручни послови које обавља Дирекција односе се на:
  • 1) техничко одржавање и развој међународних и међудржавних водних путева и објекте безбедности пловидбе на њима;
  • 2) праћење, анализу и обавештавање о стању пловности међународних и међудржавних водних путева;
  • 3) израду техничке документације из области међународних и међудржавних водних путева;
  • 4) успостављање, одржавање и развој Речних информационих сервиса (РИС);
  • 5) одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и домаћих бродова и сидришта на међународним и међудржавним водним путевима;
  • 6) доноси сигурносни план
  • 7) друге послове одређене законом.

У оквиру своје надлежности Дирекција обавља следеће управне послове:
  • 1) даје услове и сагласности пре почетка израде техничке документације за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, за постављање каблова и цевовода, као и за изградњу других објеката од утицаја на безбедност пловидбе на међународним и међудржавним водним путевима, потребно је, поред сагласности и мишљења надлежних државних органа прописаних прописима којима се уређује планирање и изградња и прописима којима се уређују воде, прибавити наутичке услове које издаје лучка капетанија и услове који се односе на водне путеве које издаје Дирекција. Након издатих услова идаје се сагласност којом се утврђује да је техничка документација урађена у складу са условима које је издала Дирекција. Дирекција је надлежна за давање мишљења које претходи одобрењу које министар издаје за отварање скелског прелаза ради транспортног повезивања суседних обала;
  • 2) даје сагласност на постављање пловила на међународним и међудржавним водним путевима
  • 3) води евиденцију издатих аката који се односе на услове, сагласности и мишљења.

Издавање услова, мишљења и сагласности врши се у управном поступку.

Другостепени орган за акте које у првом степену доноси Дирекција је Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

Надзор над радом Дирекције врши Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

Поред горе наведених послова Дирекција може обављати и следеће послове: стручне послове везане за израду пројектне документације, обележавање препрека и објеката на водном путу, извођење хидротехничких снимања и хидротехничких радова на водним путевима за комерцијалне потребе корисника. Корисници плаћају накнаду за ове послове које за њихове потребе обавља Дирекција а висину накнаде утврђује Дирекција својим актима на које сагласност даје Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

У областима из утврђеног делокруга, Дирекција обавља послове државне управе у складу са чл. 12-21. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 101/07).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар