Табеларни приказ одобрених средстава из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14 од 25.12.2014.), функционална класификација 450 – САОБРАЋАЈ, раздео 21, глава 21.3:
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Средства за ИПА пројекте

Укупно

Реализација (јануар - децембар 2015)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 62.731.000
62.731.000 62.178.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.700.000
11.700.000 11.658.000
413 Накнаде у натури 305.000
305.000 298.000
414 Социјална давања запосленима 350.000
350.000 26.000
415 Накнаде трошкова за запослене 15.700.000
15.700.000 15.674.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000
800.000 774.000
421 Стални трошкови 14.412.000
14.412.000 14.406.000
422 Трошкови путовања 3.600.000
3.600.000 3.594.000
423 Услуге по уговору 21.833.000 44.320.000 66.135.000 17.193.000
424 Специјализоване услуге 310.000
310.000 310.000
425 Текуће поправке и одржавање 4.300.000
4.300.000 3.784.000
426 Материјал 24.554.000
24.554.000 19.481.000
451 Субвенције јавним нефинансијским, предузећима и организацијама
5.904.000 5.904.000
462 Дотације међународним организацијама 350.000
350.000 299.000
465 Остале дотације и трансфери
12.040.000 12.040.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 400.000
400.000 264.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000
1.000  
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа
492.000 492.000  
511 Зграде и грађевински објекти 1.000
1.000  
512 Машине и опрема 4.810.000
4.810.000 4.482.000
515 Нематеријална имовина 100.000
100.000 88.000
  Укупно за функцију 450: 166.257.000 62.738.000 228.955.000 154.509.000
  Извори финансирања за раздео 41:        
01 Приходи из буџета 166.257.000  62.738.000  228.955.000 154.509.000
1307 СЕКТОР САОБРАЋАЈА   62.738.000
 
  СВЕГА 166.257.000 62.738.000 228.955.000  154.509.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар