Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10 од 29.12.2010.) раздео 43, функционална класификација 450 – Транспорт:
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Сопствена средства

Укупно

Реализација (јануар -децембар 2011)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 92.848.000 400.000 93.248.000 91.425.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.660.000 1.085.000 18.745.000 16.901.000
413 Накнаде у натури 450.000 200.000 650.000  315.000
414 Социјална давања запосленима 158.000 1.500.000 1.658.000 615.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.300.000 300.000 2.600.000 2.417.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000 800.000 900.000 1.386.000
421 Стални трошкови 9.798.000 3.990.000 13.788.000 12.682.000
422 Трошкови путовања 1.181.000 3.200.000 4.381.000 7.350.000
423 Услуге по уговору 5.451.000 2.110.000 7.561.000 11.511.000
424 Специјализоване услуге 188.000 210.000 398.000 593.000
425 Текуће поправке и одржавање 6.785.000 2.500.000 9.285.000 5.732.000
426 Материјал 20.915.000 4.850.000 25.765.000 25.267.000
462 Дотације међународним организацијама
120.000 120.000 68.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 200.000 450.000 420.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова


10.976.000
511 Зграде и грађевински објекти
100.000100.000 204.000
512 Машине и опрема 8.731.000 2.000.000 10.731.000 7.796.000
513 Остале некретнине и опрема
1.000 1.000
515 Нематеријална имовина 300.000 100.000 400.000 98.000
  Укупно за функцију 450: 167.115.000 23.855.000 190.970.000 196.451.000
  Извори финансирања за раздео 43:        
01 Приходи из буџета 167.115.000      
04 Сопствени приходи буџетских корисника   23.855.000    
06 Донације од међународних организација   9.536.000 9.536.000  
  СВЕГА 167.115.000 33.391.000 200.506.000  
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Календар