see-logonewada-logoeu-logo

Опште информације

Пројекат “NEWADA” (Network of Danube Waterway Administrations – Mreža дунавских администрација за пловне путеве) је део Транснационалног програма сарадње у Југоисточној Европи (SEE Transnational Cooperation Programme), који има за циљ да развије међународну сарадњу по питањима од стратешког значаја, а у циљу унапређења територијалних, економских и друштвених интеграционих процеса и доприноса повезивању, стабилности и конкурентности региона. ”SEE” програм промовише сарадњу између држава чланица, кандидата и потенцијалних кандидата Европске Уније, као и суседних земаља. ”SEE” програм има четири приоритета:
 • Приоритет 1: подстицање иновација и предузетништва
 • Приоритет 2: заштита и унапређење животне средине
 • Приоритет 3: унапређење приступачности
 • Приоритет 4: одрживи регионални развој кроз међународну синергију
Пројекат “NEWADA” је део области интервенције 3.1: Унапређење координације у промовисању, планирању и управљању примарном и секундарном транспортном мрежом.

Трајање, географска покривеност и конзорцијум

 • Имплементација пројекта “NEWADA” започета је у априлу 2009. године и завршила се у марту 2012. године, са временом трајања од 36 месеци
 • Пројектни тим се састојао од 12 партнера из 8 подунавских земаља
 • У оквиру пројекта је постојао Саветодавни одбор у који су била укључена министарстава, Дунавска комисија, Међународна комисија за слив реке Саве, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) и други релевантни актери 
Пројекат “NEWADA” је имао за циљ унапређење ефикасности коришћења Дунава, као паневропског транспортног Коридора VII, кроз интензивирање сарадње између дунавских администрација на промоцији унутрашње пловидбе као рационалног и еколошки прихватљивог вида транспорта.
newada-мапа

Водећи партнер

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
www.via-donau.org

Буџет

Укупни буџет пројекта: 2.864.546 €
"ЕU-ERDF" финансирање: 2.224.960 €
Јавно финансирање: 431.182 €
”IPA” финансирање: 208.404€

Циљеви и активности

Пројекат “NEWADA” има за циљ унапређење ефикасности коришћења Дунава, као паневропског транспортног Коридора VII, кроз интензивирање сарадње између дунавских администрација на промоцији унутрашње пловидбе као рационалног и еколошки прихватљивог вида транспорта.
 • Сарадња на пољу хидрологије и хидрографије ће бити интензивирана, како би се остварио већи утицај. Ефикасност у свакодневном раду би требало да буде повећана кроз размену знања међу стручњацима, као и кроз идентификацију примера најбоље праксе.
 • Физичка доступност инфраструктуре пловних путева ће бити побољшана. Израдиће се национални акциони планови, студије изводљивости, билатерални пројекти и смернице за одржавање и унапређење пловног пута реке, у сарадњи са другим подунавским земљама.
 • Приступ “ICT” (информационим и комуникационим технологијама) мрежи и услугама ће бити побољшан како би се отклонили постојећи недостаци. Ажурни подаци о стању на пловним путевима ће бити доступни администрацијама суседних земаља, трећим лицима и корисницима
 • Релевантне заинтересоване стране ће бити интегрисане у процес сарадње. Комуникација између дунавских администрација, развојних агенција и министарстава саобраћаја ће бити унапређена. Дунавске администрације ће бити претворене у организације оријентисане услугама у циљу задовољења захтева корисника.


Преглед радних пакета пројекта

 • Радни пакет 1 - Управљање пројектом
Радни пакет 1 је један од два радна пакета који су претходно дефинисани од стране “SEE” програма. Општи циљ РП 1 је управљање пројектима, које омогућава несметано спровођење пројекта, пружа повратне информације менаџменту Програма и цео пројектни тим чини редовно информисаним.
 • Радни пакет 2 - Комуникација и обавештавање
Радни пакет 2 је претходно дефинисан од стране “SEE” програма и бави се комуникацијом и обавештавањем. Основни циљ радног пакета је да обезбеди беспрекорну интерну комуникацију ради унапређења тока информација и да омогући заједничко разумевање активности и резултата, са једне стране, као и транспарентност и екстерну комуникацију свих резултата пројекта, са друге стране.
 • Радни пакет 3 - Јачање сарадње у области хидрографије и хидрологија
У оквиру радног пакета 3, планирано је интензивирање сарадње на пољу хидрографије и хидрологије. Потенцијал за оптимизацију посебно постоји у области прекограничне сарадње. Национални стратешки планови ће бити припремљени како би се извршило усклађивање напора и мера. Због постојања различитих националних процедура, резултати хидрографских мерења тренутно нису упоредиви. Дакле, биће усаглашене процедуре за хидрографска мерења и за интерпретацију њихових резултата. Билатерални и мултилатерални планови рада ће бити припремљени. Заједничке истраживачке активности ће бити идентификоване, као и концепти за пилот активности.
 • Радни пакет 4 - Унапређење приступачнисти инфраструктури на унутрашњим пловним путевима
Регулација река је процес планираних људских активности у речном кориту, ако и анализа карактеристика тока, у циљу побољшања њених особина. Уска грла на паневропском транспортном Коридору VII основна су препрека за безбедну пловидбу. Сличности између ових уских грла биће идентификоване у циљу спровођења заједничких решења за њихово уклањање. Још једна битна ставка за дунавске администрације је одржавање пловног пута. Због чињенице да око 1.100 км од укупно 2.400 км Дунава чини заједничке границе између држава, постоји огроман потенцијал за сарадњу у циљу ефикаснијег одржавања пловног пута.
 • Радни пакет 5 - Унапређење приступачности информационим и комуникационим мрежама и услугама
Радни пакет 5 се бави имплементацијом “ICT” мрежа и услуга. Главни циљ је усклађивање ових услуга (нпр. електронске навигационе карте – “ENCs”) и разрада стратешких докумената (као што су упутства). Заједничке активности, као што су истраживања и пилот активности, су такође од суштинске важности. Релевантни подаци за дунавске администрације ће бити идентификовани, а биће дефинисан и изглед интерфејса. Ови подаци ће бити објављени на заједничком интернет порталу, док ће свака земља бити одговорна за своје националне информације. Приступне тачке интернету ће бити дефинисане на неуралгичним местима дуж пловног пута Дунава. “ENCs” (електронске навигационе карте) су основа за РИС (River Information Services) (видети Директиву 2005/44/EC). Ове карте ће бити усаглашене, по питању квалитета. У оквиру претходних пројеката као што “D4D” и “DANewBE Data” (оба у оквиру “INTERREG III B” програма), “GIS” базе података су развијене као пилот активности. Ове базе података ће сада бити проширене на Румунију и Бугарску. Осим тога, неопходно ажурирање у вези са развојем технологије, биће извршено.
 • Радни пакет 6 - Интеграција одговорних стејкхолдера и јачање сарадње
У оквиру овог радног пакета пројектни тим ће радити на организационим и стратешким питањима од значаја за дунавске администрације. Дакле, биће успостављен Управни одбор (Board of Directors - BoD) у чији рад ће бити укључени директори свих дунавских администрација. “SWOT” (Снаге-Слабости-Могућности-Пријетње) анализа за сваку дунавску администрацију ће бити припремљена и елаборирана. “SWOT” анализе ће се заснивати на тренутној структури, расположивим ресурсима и постојећим задацима и циљевима сваке дунавске администрације. На основу ове анализе директори ће дискутовати и усаглашавати заједничке циљеве. На основу ових активности за сваку администрацију посебно ће бити израђен скуп препорука. Управни одбор ће развити јединствену и међународно координирану стратегију комуникације представљену кроз акциони план. Размена знања ће бити омогућена кроз успостављање програма размене стручњака, унапређујући сарадњу између дунавских администрација и доприносећи успостављању заједничких стандарда за реку Дунав. Планирано је учешће на састанцима стручњака “PIANC”-а. На крају, у оквиру пројекта ће бити дефинисане наредне активности и идентификовани могући национални и европски извори финансирања за реализацију предложених мера.


Користи

 • Национални стратешки планови за одржавање пловних путева, хидрологију и хидрографију су припремљени и били су основ за пилот активности, спровођење смерница и будуће билатералне или мултилатералне пројекте.
 • Интернет портал са релевантним подацима везаним за пловне путеве је успостављен, у складу са европским стандардима.
 • Израда организационих стратегија за сваку земљу ће подстаћи сарадњу између дунавских администрација, развојних агенција и министарстава унутар сваке земље.
 • Управни одбор пројекта састављен од директора свих дунавских администрација је успостављен, и по плану је наставио са радом и након завршетка трајања пројекта. У оквиру овог одбора расправља се о стратешким питањима и усаглашавају се правци заједничког деловања. Сарадња дунавских администрација за пловне путеве је ојачана кроз одржавање редовних састанака Управног одбора.
 • Завршно представљање пројекта NEWADA је одржано 29. Марта 2012. године у Београду, где је учествовало више од 80 представника заинтересованих страна. Организатор овог догађаја је била Дирекција за водне путеве (Пловпут)

Партнери

Држава Партнер Интернет
Аустрија "Via Donau" www.via-donau.org
Словачка "SVP" www.svp.sk
Мађарска "SOE" www.rsoe.hu
  "VITUKI" www.vituki.hu
  "VKKI" www.vkki.hu
Хрватска "APP" www.vodniputovi.hr
Србија "Plovput" www.plovput.rs
Румунија "ANC" www.acn.ro
  "AFDJ" www.afdj.ro
Бугарска "EAEMDR" www.appd-bg.org
Украјина "SHS"  
  "ONMA" www.onma.edu.ua

Контакт

За више информација о пројекту “NEWADA” можете се обратити координатору пројекта:
DI Markus Schedlbauer
via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Tel: 43 (0)50 4321 1702
Fax: 43 (0)50 4321 1050
e-mail: markus.schedlbauer@via-donau.org

За више информација о улози Пловпута на пројекту “NEWADA” можете се обратити нашем координатору:
Мр Иван Митровић
Дирекција за унутрашње пловне путеве Пловпут
Tel: 381 11 3029 842
Fax: 381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Званична презентација пројекта:
www.newada.eu

see-slogan
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности