Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2022.годину  („Службени гласник РС”, број 110/21 од 25.11.2021.), функционална класификација 450-Саобраћај, Раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
децембар
2022)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
64.442.000 64.441.000100.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.441.000 11.403.000 99.67
413 Накнаде у натури 100.000 66.00066.00
414 Социјална давања запосленима940.000893.000 95.00
415 Накнаде
трошкова за запослене
24.185.00023.817.000
98.48
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 366.00091.50
421 Стални трошкови 21.710.000 21.710.000100.00 
422 Трошкови путовања 1.350.000 775.000 57.41
423 Услуге по уговору 21.506.000 21.506.000 100.00
424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.425.00095.00
425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000 5.294.000 88.23
426 Материјал 29.970.000 29.969.000
100.00
462 Дотације међународним организацијама 1.440.000 1.429.00099.24
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 157.00062.80
511 Зграде и грађевински објекти 34.666.000 21.233.000 61.25
512 Машине и опрема 7.971.000 3.236.000 40.60
515 Нематеријална имовина200.000150.000 75.00
 
0008 Одржавање водних путева 228.071.000207.870.000 91.14
  УКУПНО 228.071.000207.870.000 91.14

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар
2022)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 400.000
4235 - Стручне услуге 600.000
 УКУПНО 600.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-
децембар
2022
)

423 - Услуге по уговору 11.208.000 47.454.000 13.491.000
4235 - Стручне услуге 11.208.000
47.454.000
13.491.000
511 - Зграде и грађевински објекти 167.939.000 38.829.000 141.201.000
5112 - Изградња зграда и објеката167.939.000 38.829.000 141.201.000
 УКУПНО179.147.000 86.283.000154.692.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности