Архива одобрених буџетских средстава:
200920102011201220132014201520162017201820192020

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13 од 13.12.2013.), функционална класификација 450 – Транспорт, глава 21.3:
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Средства за ИПА пројекте

Укупно

Реализација (јануар -децембар 2014)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 81.000.000
81.000.000 73.096.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.150.000
15.150.000 13.740.000
413 Накнаде у натури 380.000
380.000
414 Социјална давања запосленима 250.000
250.000 154.000
415 Накнаде трошкова за запослене 17.200.000
17.200.000 15.481.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 270.000
270.000 200.000
421 Стални трошкови 17.920.000
17.920.000 13.487.000
422 Трошкови путовања 3.400.000 1.900.000 5.300.000 5.560.000
423 Услуге по уговору 20.150.000 20.235.000 40.385.000 20.976.000
424 Специјализоване услуге 540.000
540.000 278.000
425 Текуће поправке и одржавање 9.400.000
9.400.000 8.971.000
426 Материјал 34.050.000
34.050.000 36.034.000
462 Дотације међународним организацијама 300.000
300.000 296.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 550.000
550.000 284.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000
1.000
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа
2.744.000 2.744.000
511 Зграде и грађевински објекти 80.000 25.875.00025.955.000
512 Машине и опрема 6.200.000 6.000.000 12.200.000 5.206.000
515 Нематеријална имовина 100.000
100.000 86.000

Укупно за функцију 450: 206.941.000 56.754.000 263.695.000 193.849.000
  Извори финансирања за раздео 41: 01 Приходи из буџета  206.941.000  56.754.000  263.695.000 193.849.000
1319 NEWADA duo
 15.243.000    
1320 CO-WANDA   2.200.000    
1307 Сектор Саобраћаја   39.311.000    
  СВЕГА 206.941.000 56.754.000 263.695.000  193.849.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности