pdf План обележавања Дунава и Тисе 2023.
PDF План обележавања Саве (Савска Комисија)
PDF
Нове стационаже пловног пута реке Саве
Link
Електронске пловидбене карте
Link
Папирне пловидбене карте
PDF Мостови на реци Сави - Основне карактеристике
PDFОбавештење о координатама км ознака на Тиси


Правилник о речним информационим сервисима
Уредба о врстама услуга речних информационих сервиса (РИС) и почетку њихове обавезне примене
Финансијски план за 2024. годину
Одлука о финансијском плану за 2024. годину
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Кодекс понашања државних службеника
Упутство за израду пројекта за извођење планираних послова у оквиру хидрографских делатности
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке,
набавке на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дирекције за водне путеве
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
pdf Акт о процени ризика (2018)
pdf Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (2016)
PDF Европски споразум о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN)
PDF
Стандарди и параметри на пловним путевима Европе
PDF
Типови пловила на пловним путевима Европе
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности