Организација


Александар Пантелић
в.д. Директора

011 30 29 801
apantelicplovput.rs

Мирослав Грнчарски
начелник Одељења за обележавање водних путева

011 30 29 829
mgrncarskiplovput.rs

Љубиша Михајловић
начелник Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката

011 30 29 805
ljmihajlovicplovput.rs

Срђан Ђаловић
шеф Одсека за хидрографска мерења

011 30 29 880
sdjalovicplovput.rs

-
шеф Одсека за управљање међународним пројектима и речне информационе сервисе

011 30 29 842
plovput.rs

Александра Кафеџић
шеф Одсека за техничко одржавање

011 30 29 831
akafedzicplovput.rs

Драгана Веселиновић
начелник Одсека за правне, кадровске и опште послове

011 30 29 844
dveselinovicplovput.rs

Милица Суботић
шеф Одсека за финансијско-материјалне послове

011 30 29 822
msuboticplovput.rs

мр Дубравка Стојановић
руководилац Групе за јавне набавке
011 30 29 840
dstojanovicplovput.rs

Опис функција

Директор Дирекције руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица; врши и друге послове из делокруга Дирекције.

Начелник Одељења, шеф Одсека и руководилац Групе организују, обједињавају и усмеравају рад ужих унутрашњих јединица и државних службеника и намештеника у њима, распоређују послове и дају стручна упутства за рад и обављају најсложеније послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.

Надлежности, овлашћења и обавезе

Делокруг Дирекције утврђен је у чл. 16-18. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 73/10), у оквиру кога обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на међународне и међудржавне пловне путеве.

Стручни послови које обавља Дирекција односе се на:
  • 1) техничко одржавање и развој међународних и међудржавних водних путева и објекте безбедности пловидбе на њима;
  • 2) праћење, анализу и обавештавање о стању пловности међународних и међудржавних водних путева;
  • 3) израду техничке документације из области међународних и међудржавних водних путева;
  • 4) успостављање, одржавање и развој Речних информационих сервиса (РИС);
  • 5) одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и домаћих бродова и сидришта на међународним и међудржавним водним путевима;
  • 6) доноси сигурносни план
  • 7) друге послове одређене законом.

У оквиру своје надлежности Дирекција обавља следеће управне послове:
  • 1) даје услове и сагласности пре почетка израде техничке документације за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, за постављање каблова и цевовода, као и за изградњу других објеката од утицаја на безбедност пловидбе на међународним и међудржавним водним путевима, потребно је, поред сагласности и мишљења надлежних државних органа прописаних прописима којима се уређује планирање и изградња и прописима којима се уређују воде, прибавити наутичке услове које издаје лучка капетанија и услове који се односе на водне путеве које издаје Дирекција. Након издатих услова идаје се сагласност којом се утврђује да је техничка документација урађена у складу са условима које је издала Дирекција. Дирекција је надлежна за давање мишљења које претходи одобрењу које министар издаје за отварање скелског прелаза ради транспортног повезивања суседних обала;
  • 2) даје сагласност на постављање пловила на међународним и међудржавним водним путевима
  • 3) води евиденцију издатих аката који се односе на услове, сагласности и мишљења.

Издавање услова, мишљења и сагласности врши се у управном поступку.

Другостепени орган за акте које у првом степену доноси Дирекција је Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

Надзор над радом Дирекције врши Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

Поред горе наведених послова Дирекција може обављати и следеће послове: стручне послове везане за израду пројектне документације, обележавање препрека и објеката на водном путу, извођење хидротехничких снимања и хидротехничких радова на водним путевима за комерцијалне потребе корисника. Корисници плаћају накнаду за ове послове које за њихове потребе обавља Дирекција а висину накнаде утврђује Дирекција својим актима на које сагласност даје Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру.

У областима из утврђеног делокруга, Дирекција обавља послове државне управе у складу са чл. 12-21. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 101/07).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности