Архива одобрених буџетских средстава:
200920102011201220132014201520162017201820192020

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број број 99/2016 од 12.12.2016.), функционална класификација 450-Саобраћај, у разделу 21, глава 21.3

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
децембар
2017)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
50.000.000 48.720.000 97,40
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.300.000 9.073.000 97,50
413 Накнаде у натури 300.000 252.000 84,00
414 Социјална давања запосленима 35.000

415 Накнаде
трошкова за запослене
15.800.000 15.358.000
97,20
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 306.000 303.000 99,00
421 Стални трошкови 15.310.000 15.216.000 99,40
422 Трошкови путовања 1.900.000 1.607.000 84,60
423 Услуге по уговору 16.563.000 15.207.000 91,80
424 Специјализоване услуге 490.000 368.00075,10
425 Текуће поправке и одржавање 18.054.000 16,290.000 90,20
426 Материјал 27.247.000 27.205.000
99,80
462 Дотације међународним организацијама 283.000 282.000
99,60
482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 239.00079,70 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 190.000188.000 99,00
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 18.000 13.000 72,20
511 Зграде и грађевински објекти 1.000

512 Машине и опрема 8.550.000 8,503.000 99,40
515 Нематеријална имовина 385.000 370.000 96,10
  Укупно за функцију 450 165.032.000 159.194.000 96,50
0008 Одржавање водних путева 165.032.000 159.194.000 96,50
  СВЕГА 165.032.000 159.194.000
96,50

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар 2017)

422 - Трошкови путовања 1.024.000 268.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 1.024.000 268.000
 УКУПНО 1.024.000 268.000

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунава 2014 - 2020
 

Економска класификација

Средства из буџета

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар2017)

422 - Трошкови путовања 2.134.000
890.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство2.134.000
890.000
423 - Услуге по уговору 4.165.000
1.935.000
4235 - Стручне услуге4.165.000
743.000
4237 - Репрезентација

1.192.000
512 - Машине и опрема 438.000

5121 - Опрема за јавну безбедност438.000

 УКУПНО 6.737.000
2.825.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-децембар 2017)

423 - Услуге по уговору 12.718.000 114.463.000 106.223.000
4235 - Стручне услуге 12.718.000
114.463.000
106.223.000
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.081.000

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.081.000

511 - Зграде и грађевински објекти 49.673.000 281.480.000
5114 - Пројектно планирање49.673.000 281.480.000

512 - Машине и опрема7.464.000 42.296.000
46.553.000
5114 - Пројектно планирање7.464.000 42.296.000 
46.553.000
 УКУПНО 74.936.000 438.239.000 152.776.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности