Архива одобрених буџетских средстава:
200920102011201220132014201520162017201820192020

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2013.годину („Службени гласник РС”, број 114/12 од 04.12.2012.) раздео 41, функционална класификација 450 – Транспорт  и на основу решења о употреби текуће буџетске резерве  05 број 401-00-129/2013 од 24.01.2013 год. и на основу Закона о изменама и допунама  Закона о буџету РС („Службени гласник РС”, број  59 од 05.07.2013.)  глава 20.3:
 

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Средства за ИПА пројекте

Укупно

Реализација (јануар -децембар 2013)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 81.080.000
81.080.000 77.202.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.600.000
15.600.000 14.441.000
413 Накнаде у натури 350.000
350.000 345.000
414 Социјална давања запосленима 1.970.000
1.970.000 1.880.000
415 Накнаде трошкова за запослене 16.470.000
16.470.000 16.041.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000
500.000 479.000
421 Стални трошкови 22.302.000 82.000 22.384.000 16.439.000
422 Трошкови путовања 3.095.000 2.143.000 5.238.000 4.864.000
423 Услуге по уговору 16.537.000 5.355.000 21.892.000 15.471.000
424 Специјализоване услуге 51.360.000
51.360.000 13.933.000
425 Текуће поправке и одржавање 23.200.000
23.200.000 19.944.000
426 Материјал 42.035.000 100.000 42.135.000 32.728.000
462 Дотације међународним организацијама 287.000
287.000 286.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 701.000
701.000 316.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 180.000
180.000 179.000
511 Зграде и грађевински објекти 81.000
81.000 80.000
512 Машине о опрема 16.105.000 5.282.000 21.387.000 13.991.000
515 Нематеријална имовина 66.000
66.000 65.000

Укупно за функцију 450: 291.919.000 12.962.000 304.881.000 228.684.000
  Извори финансирања за раздео 41: 01 Приходи из буџета  291.919.000  12.962.000  304.881.000  228.684.000
1319 NEWADA duo
 9.775.000    
1320 CO-WANDA   3.187.000    
  СВЕГА 291.919.000 12.962.000 304.881.000  228.684.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности