Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Одлука о финансијском плану за 2024. годину
Финансијски план за 2024. годину

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2023.годину  („Службени гласник РС”, број 138/22 од 12.12.2022.), функционална класификација 450-Саобраћај, Раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
септембар
2023)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
66.821.000 49.575.00074.19
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.866.000 8.096.000 74.51
413 Накнаде у натури 100.000
0.00
414 Социјална давања запосленима820.000747.000 91.10
415 Накнаде
трошкова за запослене
26.685.00019.419.000
72.77
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000 393.00049.13
421 Стални трошкови 18.210.000 10.513.00057.73 
422 Трошкови путовања 1.949.000 860.000 44.13
423 Услуге по уговору 28.965.000 19.357.000 66.83
424 Специјализоване услуге 1.678.000 348.00020.74
425 Текуће поправке и одржавање 5.800.000 1.462.000 25.21
426 Материјал33.590.000 16.525.000
49.20
462 Дотације међународним организацијама 1.489.000 1.412.00094.83
482 Порези, обавезне таксе и казне 230.000 71.00030.87
511 Зграде и грађевински објекти 39.401.000 31.764.000 80.62
512 Машине и опрема 7.261.000 2.026.000 27.90
515 Нематеријална имовина197.000197.000 100.00
 
0008 Одржавање водних путева 244.862.000162.765.000 66.47
  УКУПНО 244.862.000162.765.000
66.47

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-септембар
2023)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 500.000
4235 - Стручне услуге 500.000
 УКУПНО 700.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-
септембар
2023
)

423 - Услуге по уговору 25.413.000 35.073.000 48.408.000
4235 - Стручне услуге 25.413.000
35.073.000
37.990.000
511 - Зграде и грађевински објекти 68.430.000 3.036.000 68.275.000
5112 - Изградња зграда и објеката68.430.000 3.036.000 68.275.000
 УКУПНО93.843.000 38.109.000116.683.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности