Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2023.годину  („Службени гласник РС”, број 138/22 од 12.12.2022.), функционална класификација 450-Саобраћај, Раздео 22, глава 22.2

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
јун
2023)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
75.521.000 33.111.00045.66
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.766.000 5.413.000 46.01
413 Накнаде у натури 100.000
0.00
414 Социјална давања запосленима820.000747.000 91.10
415 Накнаде
трошкова за запослене
24.185.00012.511.000
51.73
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000
0.00
421 Стални трошкови 18.610.000 8.236.00044.26 
422 Трошкови путовања 1.450.000 154.000 10.62
423 Услуге по уговору 24.940.000 10.258.000 41.13
424 Специјализоване услуге 2.200.000 183.0008.32
425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000 1.099.000 18.32
426 Материјал34.450.000 10.503.000
30.49
462 Дотације међународним организацијама 1.440.000 1.412.00098.06
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 66.00026.40
511 Зграде и грађевински објекти 39.801.000 1.471.000 3.70
512 Машине и опрема 7.351.000 1.901.000 25.86
515 Нематеријална имовина200.000197.000 98.50
 
0008 Одржавање водних путева 246.884.00087.262.000 35.35
  УКУПНО 246.884.00087.262.000
35.35

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-јун
2023)

422 - Трошкови путовања 200.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 200.000
423 - Услуге по уговору 500.000
4235 - Стручне услуге 600.000
 УКУПНО 700.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-
јун
2023
)

423 - Услуге по уговору 25.413.000 35.073.000 48.408.000
4235 - Стручне услуге 25.413.000
35.073.000
37.990.000
511 - Зграде и грађевински објекти 68.430.000 3.036.000 68.275.000
5112 - Изградња зграда и објеката68.430.000 3.036.000 68.275.000
 УКУПНО93.843.000 38.109.000116.683.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности